Прв циклус

НасловДатум на објавување
Соопштение за предавањата по предметите Технологија на храна од животинско потекло, Технологија на месо, живина и јајца и Хигиена на прехранбени продукти - Велес22.03.2023
Соопштение за вежби по предметот Процеси на подготовка на храна - Битола21.03.2023
Соопштение за предавања по предметите Процеси на подготовка на храна и Познавање на исхрана 2 - Битола21.03.2023
Априлска испитна сесија за студентите на прв циклус студии за академската 2022/2023 год.21.03.2023
Соопштение за прва колоквиумска недела14.03.2023
Термини за одржување на колоквиумите во летниот семестар во академската 2022/2023 год.14.03.2023
Соопштение за Акција за дарување на крв - Битола09.03.2023
Соопштение за предавања по предметите Биохемија 2, Сензорна анализа на храна и Антиоксиданси, витамини и минерали - Велес и Битола09.03.2023
Соопштение за предавања по предметите Конзервирање на прехранебни производи и Технологија на алкохолни ферментациони производи - Велес01.03.2023
Соопштение за предавања по предметите Квалитет и безбедност на храна и Технологија на месо, живина и јајца - Велес01.03.2023
Соопштение за предавања по предметите Технологија на храна од животинско потекло и Хигиена на прехранбени продукти - Велес01.03.2023
Инфо денови за промоција на Еразмус+ мобилност28.02.2023
Одбрана на дипломски труд (01.03.2023) - Велес21.02.2023
Соопштение за предавања по предметите Биохемија 2, Сензорна анализа на храна и Антиоксиданси, витамини и минерали - Велес20.02.2023
Соопштение за распоред на настава17.02.2023
Одбрана на дипломски труд (24.02.2023) - Велес16.02.2023
Соопштение за запишување на семестар - Битола и Кичево10.02.2023
Соопштение за запишување на семестар - Велес10.02.2023
Соопштение за студентите кои презапишуваат предмети во 4, 6, и 8 семестар - Битола09.02.2023
Соопштение за презентација на проектни задачи по Вовед во прахранбена технологија и биотехнологија и Нова храна07.02.2023
Одбрана на дипломски труд (10.02.2023) - Кичево03.02.2023
Одбрана на дипломски труд (10.02.2023) - Кичево02.02.2023
Отворен ден (02.02.2023)30.01.2023
Соопштение за испитот во февруарска испитна сесија по предметите Органска хемија, Прехранбена микробиологија и Квалитет и безбедност на храна - Кичево23.01.2023
Соопштение за испитот во февруарска испитна сесија по предметот Познавање на исхрана 1 - Велес и Битола23.01.2023
Соопштение за испитот во февруарска испитна сесија по предметот Вовед во прехранбена технологија и биотехнологија - Велес и Битола23.01.2023
Соопштение за презентации на семинарски работи по предметите Инструментални и аналитички методи и Загадувачи во прехранбена инсустрија12.01.2023
Термини за Февруарска испитна сесија, распоред на предавања (пријавивање на испити и запишување на семестар)30.12.2022
Соопштение за втора колоквиумска недела29.12.2022
Соопштение за јануарска испитна сесија29.12.2022
Теми за проектна задача по предметот Суровини во прехранбена индустрија - Велес и Битола27.12.2022
Соопштение за консултации/презентации по предметот Биологија - Велес и Битола26.12.2022
Соопштение за вежби по предметот Биостатистика - Велес и Битола26.12.2022
Соопштение за нумерички задачи по предметот Општа хемија - Битола23.12.2022
Соопштение за нумерички задачи по предметот Општа хемија - Велес23.12.2022
Соопштение за лабораториски вежби по предметот Биологија - Велес23.12.2022
Соопштение за предавања по предметот Имунологија за нутриционисти - Велес и Битола21.12.2022
Соопштение за предавања по предметот Суровини за прехранбена индустрија - Битола15.12.2022
Соопштение за предавања по предметот Суровини за прехранбена индустрија - Велес15.12.2022
Соопштение за предавања по предметот Биологија - Битола15.12.2022
Соопштение за предавања по предметот Биологија - Велес15.12.2022
Соопштение за предавања по предметот Вовед во прехранбена технoлогија и биотехнологија - Битола15.12.2022
Соопштение за предавања по предметот Вовед во прехранбена технoлогија и биотехнологија - Велес15.12.2022
Соопштение за предавања по предметите Суровини за прехранбена индустрија и Законски прописи од областа на храна - Велес13.12.2022
Соопштение за предавања по предметот Познавање на исхрана 1 - Велес и Битола12.12.2022
Соопштение за предавања по предметот Храна и култура - Велес и Битола12.12.2022
Соопштение за лабораториски вежби по предметот Суровини за прехранбена индустрија - Велес12.12.2022
Соопштение за лабораториски вежби по предметот Општа хемија - Велес12.12.2022
Соопштение за предавања по предметите Прехранбена микробиологија и Угоеност и недохранетост - Велес и Битола12.12.2022
Соопштение за предавања по предметите Општа хемија, Инструментални и аналитички методи во исхрана и Загадувачи во прехранбена индустрија - Велес и Битола12.12.2022
Соопштение за лабораториски вежби по предметите Општа хемија и Суровини за прехранбена индустрија - Битола09.12.2022
Соопштение за лабораториски вежби по предметите Општа хемија и Суровини за прехранбена индустрија - Велес09.12.2022
Соопштение за поправен прв колоквиум за предметите Основи на анатомија на човекот и Имунологија за нутриционисти - Битола09.12.2022
Соопштение за поправен прв колоквиум за предметите Основи на анатомија на човекот и Имунологија за нутриционисти - Велес09.12.2022
Соопштение за поправен полоквиум 1 за предметот Основи на компјутерско работење - Велес05.12.2022
Одбрана на дипломски труд (09.12.2022) - Битола02.12.2022
Соопштение за поправен прв колоквиум по предметот Храна и култура - Велес01.12.2022
Соопштение за поправен прв колоквиум по предметот Познавање на исхрана 1 - Велес01.12.2022
Соопштение за поправен прв колоквиум по предметите Општа хемија и по Инструментални и аналитички методи во исхраната - Велес и Битола01.12.2022
Соопштение за лабораториски вежби по предметот Суровини за прахранбена индустрија - Велес01.12.2022
Соопштение за лабораториски вежби по предметот Општа хемија - Велес30.11.2022
Соопштение за поправен прв колоквиум по предметите од проф.д-р Валентина Павлова - Велес и Битола30.11.2022
Соопштение за предавања по предметот Технолошки операции 1 - Велес29.11.2022
Соопштение за поправен прв колоквиум по предметите Вовед во прехранбена технологија и биотехнологија и Нова храна - Велес и Битола29.11.2022
Соопштение за предавања по предметите Суровини во прехранбена индустрија и Законски прописи од областа на храната - Битола29.11.2022
Соопштение за прв колоквиум по предметот Основи на анатомија на човекот - Битола22.11.2022
Соопштение за прв колоквиум по предметот Основи на анатомија на човекот - Велес22.11.2022
Соопштение за поправен прв колоквиум по предметот Прехранбена микробиологија - Велес21.11.2022
Соопштение за прв колоквиум по предметот Познавање на исхрана 1 - Велес19.11.2022
Соопштение за прв колоквиум по предметот Имунологија за нутриционисти - Битола18.11.2022
Соопштение за прв колоквиум по предметот Имунологија за нутриционисти - Велес18.11.2022
Соопштение за студентите кои може да го полагаат колоквиум 1 по предметот Основи на компјутерско работење - Велес и Битола18.11.2022
Соопштение за ноемвриска испитна сесија на прв циклус студии02.11.2022
Одбрана на дипломски труд (08.11.2022) - Велес01.11.2022
Соопштение за предавањата по предметот Законски прописи од областа на храната - Битола28.10.2022
Одбрана на дипломски труд (04.11.2022) - Кичево26.10.2022
Теми за проектни задачи по Законски прописи од областа на храната - Битола25.10.2022
Теми за проектни задачи по Законски прописи од областа на храната - Велес25.10.2022
Соопштение за предавања по предметот Технолошки операции 1 - Велес25.10.2022
Соопштение за предавања по предметот Суровини за прехранбена индустрија - Велес25.10.2022
Соопштение за предавања по предметите Загадувачи во прехранбена индустрија и Нова храна - Битола24.10.2022
Соопштение за консултации кај Ред.проф.д-р Валентина Павлова - Велес и Битола21.10.2022
Соопштение за предавања по предметот Англиски јазик 119.10.2022
Избори за членови и претседател на Факултетско студентско собрание18.10.2022
Соопштение за iknow системот13.10.2022
Соопштение за предавањата по предметите Маркетинг на прехранбени производи, Претприемништво и мал бизнис и Основи на компјутерско работење - Битола12.10.2022
Соопштение за предавањата по предметот Законски прописи од областа на храна - Велес12.10.2022
Соопштение за предавања по предметот Англиски јазик 1 - Битола05.10.2022
Соопштение за предавања по предметот Англиски јазик 1 - Велес05.10.2022
Соопштение за Прв академски час - Битола29.09.2022
Соопштение за Прв академски час - Велес29.09.2022
Потсетување за заверка на зимски семестар23.09.2022
Избори за членови и претседател на Факултетско студентско собрание - Велес и Битола22.09.2022
Соопштение за запишувањето на семестар за студентите кои презапишуваат предмети - Битола22.09.2022
Соопштение за испитите по предметите Општа хемија и Процеси на подготовка на храна - Кичево06.09.2022
Одбрана на дипломски труд (30.08.2022) - Битола24.08.2022
Соопштение за септемвриска испитна сесија на прв, втор и трет циклус студии17.08.2022
Соопштение за септемвриска испитна сесија12.07.2022
Соопштение за стручна пракса на прв циклус студии30.06.2022
Одбрана на дипломски труд (01.07.2022) - Битола24.06.2022
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ (ТРЕТА И ЧЕТВРТА ГОДИНА, VI и VIII СЕМЕСТАР) ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ЛЕТНА ПРАКСА21.06.2022
Соопштение за испраќање на семинарските работи по предметите од ред.проф.д-р Валентина Павлова20.06.2022
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ПРАКТИЧНА НАСТАВА (20.06.2022)15.06.2022
Соопштение за испитот по предметот Основи на токсикологија - Битола14.06.2022
Соопштение за термин за полагање на испитите по предметите од проф.д-р Викторија Стаматовска - Велес13.06.2022
Соопштение за термин за презентирање на вежбите по предметот Интернет и мултимедија - Велес13.06.2022
Соопштение за термин за полагање на испитите по предметите од проф.д-р Викторија Стаматовска - Битола10.06.2022
Соопштение за термин за полагање на испитите по предметите од проф.д-р Весна Knights - Битола10.06.2022
Соопштение за термин за полагање на испитите по предметите од проф.д-р Весна Knights - Велес08.06.2022
Соопштение за термин за полагање на испитите по предметите од доц.д-р Везирка Јанкулоска - Велес08.06.2022
Соопштение за испитите по предметите од доц.д-р Везирка Јанкулоска - Велес08.06.2022
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ03.06.2022
Соопштение за подигање на дипломите на дипломираните студенти на прв циклус студии02.06.2022
Одбрана на дипломски труд (14.06.2022) - Битола02.06.2022
Одбрана на дипломски труд (09.06.2022) - Битола01.06.2022
Соопштение за презентација на проектни задачи по предметите Аналитика на храна и Технологија на освежителни и безалкохолни пијалоци01.06.2022
Соопштение за јунска испитна сесија по предметите Сензорна анализа на храна, Познавање на исхрана 2, Процеси на подготовка на храна и Органска хемија - Кичево27.05.2022
Соопштение за втор колоквиум по предметот Англиски јазик 2 - Велес27.05.2022
Соопштение за вториот колоквиум по предметите Математика, Математика 2 и Системи за автоматско управување - Велес26.05.2022
Соопштение за презентирање на семинарски работи по предметот Интернет и мултимедија - Велес и Битола26.05.2022
Соопштение за лабораториски вежби по предметот Аналитика на храна - Битола25.05.2022
Соопштение за втор колоквиум по предметите Квалитет и безбедност на храна и Технологија на храна од животинско потекло - Битола22.05.2022
Соопштение за лабораториски вежби по предметот Аналитика на храна - Битола18.05.2022
Соопштение за втор колоквиум по предметите Квалитет и безбедност на храна и Технологија на месо, живина и јајца - Велес17.05.2022
Соопштение за лабораториски вежби по предметот Органска хемија – Битола16.05.2022
Соопштение за лабораториски вежби по предметот Аналитика на храна - Велес13.05.2022
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ПРАКТИЧНА НАСТАВА НА 17.05.202212.05.2022
Соопштение за лабораториски вежби по предметите Аналитика на храна и Органска хемија – Битола11.05.2022
Соопштение за пријавување на испити и Јунска испитна сесија на прв циклус11.05.2022
Соопштение за вториот колоквиум по предметот Технологија на храна од животинско потекло - Велес10.05.2022
Теми за семинарски работи за предметот Основи на диетотерапија10.05.2022
ПРОМЕНА НА ЛИНК ЗА ПРАКТИЧНАТА ON-LINE НАСТАВА НА 11.05.2022 (СРЕДА)09.05.2022
Соопштение за лабораториски вежби по предметите Аналитика на храна и Органска хемија – Битола09.05.2022
Одбрана на дипломски труд (16.05.2022)09.05.2022
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ПРАКТИЧНА НАСТАВА (11.05.2022)05.05.2022
Соопштение за нови термини за лабораториски вежби по предметите Аналитика на храна, Технологија на месо, живина и јајца, Технологија на алкохолни ферментациони производи и Органска хемија – Велес05.05.2022
Известување за Јунска испитна сесија04.05.2022
Известување за втората колоквиумска недела03.05.2022
Соопштение за испитот по предметот Инструментални и аналитички методи28.04.2022
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ПРАКТИЧНА НАСТАВА (04.05.2022)27.04.2022
Соопштение за предавањата по предметот Технологија на алкохолни и ферментациони производи26.04.2022
Соопштение за предавања по предметот Технологија на храна од животинско потекло26.04.2022
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СТУДЕНТИТЕ НА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА ПРАКТИЧНА НАСТАВА21.04.2022
Соопштение за предавањата по предметите Квалитет и безбедност на храна, Технологија на храна од животинско потекло и Технологија на месо, живина и јајца19.04.2022
Соопштение за предавањата по предметите Биохемија 2, Аналитичка хемија и Сензорна анализа на храна17.04.2022
Соопштение за предавања по предметот Квалитет и безбедност на храна - Битола14.04.2022
Соопштение за поправен прв колоквиум по предметот Интернет и мултимедија14.04.2022
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ТЕРМИН ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ПОПРАВЕН ПРВ КОЛОКВИУМ ПО ТЕХНОЛОГИЈА НА ХРАНА ОД НЕЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО12.04.2022
Соопштение за земање оценки кај проф.д-р Сашко Мартиновски - Битола12.04.2022
Соопштение за поправен прв колоквиум по предметот Органска хемија11.04.2022
Соопштение за почеток на наставата - Велес и Битола07.04.2022
Соопштение за првиот колоквиум по предметите Квалитет и безбедност на храна и Хигиена на прехранбени производи04.04.2022
РАСПОРЕД ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ПРВ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ ТЕХНОЛОГИЈА НА ХРАНА ОД НЕЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО31.03.2022
Соопштение за испити во Априлска сесија на прв циклус студии31.03.2022
Соопштение за предавања по предметот Англсики јазик 2 - Битола28.03.2022
Соопштение за вежби по предметот Интернет и мултимедија28.03.2022
Соопштение за предавањата по предметот Технологија на храна од неживотинско потекло25.03.2022
Соопштение за предавања по предметот Технологија на храна од неживотинско потекло22.03.2022
Соопштение по предметот Англиски јазик 2 - Битола21.03.2022
Соопштение за нумерички вежби по предметот Процеси на подготовка на храна18.03.2022
Соопштение за предавања по предметот Технологија на храна од неживотинско потекло18.03.2022
Одбрана на дипломски труд (24.03.2022)17.03.2022
Сооштение за предавања по предметите Аналитичка хемија, Сензорна анализа на храна и Биохемија 214.03.2022
Соопштение за лабораториски вежби по предметот Суровини во прехранбена индустрија - Битола11.03.2022
Соопштение за предавања по предметите Квалитет и безбедност на храна, Технологија на храна од животинско потекло и Технологија на месо, живина и јајца08.03.2022
Теми за семинарска по Технологија на храна од неживотинско потекло08.03.2022
Соопштение за предавања по предметот Зачини и лековити растенија07.03.2022
Конкурс за избор на Заменик студентски правобранител на Технолошко-технички факултет Велес07.03.2022
Соопштение за предавања по Технологија на жита, леб и пекарски производи и Технологија на храна од неживотинско потекло04.03.2022
Соопштение за лабораториски вежби по предметот Суровини во прехранбена индустрија – Битола03.03.2022
Соопштение за предавања по предметите Вовед во професија нутриционизам и Зачини и лековите растенија28.02.2022
Соопштение за предавања по предметите Познавање на исхрана 2 и Технологија на алкохолни и ферментациони производи28.02.2022
Проектни задачи по предметите Технологија на храна од животинско потекло и Квалитет и безбедност на храна - Битола28.02.2022
Проектни задачи по предметите Технологија на храна од животинско потекло, Квалитет и безбедност на храна и Технологија на месо, живина и јајца - Велес28.02.2022
Соопштение за предавања по предметите Аналитичка хемија, Биохемија 2 и Сензорна анализа на храна24.02.2022
Соопштение за предавања по предметот Технолгија на храна од животинско потекло22.02.2022
Соопштение за предавања по предметот Технологија на шеќер и кондиторски производи22.02.2022
Соопштение за предавања по предметот Квалитет и безбедност на храна22.02.2022
Соопштение за запишување на семестар на прв циклус студии11.02.2022
Соопштение за подигање на дипломите на дипломираните студенти на прв циклус студии10.02.2022
Линк за полагање на испитите по предметите Храна и култура и Технологија на храна од неживотинско потекло08.02.2022
Соопштение за испитите од проф.д-р Татјана Калевска07.02.2022
Соопштение за испитот по предметот Основи на диетотерапија - Битола04.02.2022
Соопштение за заверка на летен семестар - Битола02.02.2022
Соопштение за испитот по предметите Основи на компјутерско работење (Компјутери и апликативен софтвер) и Маркетинг на прехранбени производи22.01.2022
Соопштение за презентирање на семинарските работи по предметите Инстументални и аналитички методи во исхраната и Загадувачи во прехранбена индустрија21.01.2022
Соопштение за консултации по предметот Процеси на подготовка на храна21.01.2022
Соопштение за втор колоквиум по предметите Законски прописи од областа на храна и Технологија на млеко и млечни производи12.01.2022
Соопштение за втор колоквиум по предметите Основи на компјутерско работење (Компјутери и апликативен софтвер) и Маркетинг на прехранбени производи10.01.2022
Соопштение за вториот колоквиум по предметот Технологија на овошје и зеленчук06.01.2022
Соопштение за вториот колоквиум по предметот Храна и култура06.01.2022
Соопштение за запишување на летен семестар30.12.2021
ТЕМИ ЗА СЕМИНАРСКИ ТРУДОВИ ПО ТЕХНОЛОГИЈА НА МЛЕКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ - ВЕЛЕС30.12.2021
Соопштение за презентација на семинарските работи по предметите Биохемија 1 и Исхрана на жени, спортисти и стари луѓе24.12.2021
Соопштение за лабораториски вежби по предметот Технологија на млеко и млечни производи - Велес23.12.2021
Соопштение за лабораториски вежби по предметите Општа хемија и Биохемија 1 – Битола23.12.2021
Соопштение за предавање по предметот Храна и култура21.12.2021
Соопштение за втора колоквиумска недела21.12.2021
Соопштение за Јануарска испитна сесија21.12.2021
Соопштение за пријавување на испити во Јануарска испитна сесија21.12.2021
Одбрана на дипломски труд (27.12.2021) - Кичево20.12.2021
Соопштение за лабораториски вежби по предметот Општа хемија – Битола17.12.2021
Соопштение за лабораториски вежби по предметот Биохемија 1 – Битола17.12.2021
Соопштение за предавања по предметите Општа хемија, Инструментални и аналитички методи во исхрана и Загадувачи во прехранбена индустрија16.12.2021
Соопштение за презентација на проектните задачи по предметот Вовед во прехранбена технологија и биотехнологија13.12.2021
Соопштение за лабораториски вежби по предметот Биохемија 1 – Битола13.12.2021
Соопштение за консултации по предметите Претприемништво и мал бизнис и Маркетинг на прехранбени производи11.12.2021
Соопштение за лабораториски вежби по предметот Технологија на млеко и млечни производи - Велес09.12.2021
Соопштение за лабораториски вежби по предметите Технологија на масти и масла и Технологија на овошје и зеленчук - Велес09.12.2021
Одбрана на дипломски труд (13.12.2021) - Велес07.12.2021
Соопштение за лабораториски вежби по предметите Општа хемија и Суровини за прехранбена индустрија - Велес07.12.2021
Соопштение за вежби по предметот Општа хемија - Битола03.12.2021
Соопштение за поправен прв колоквиум по Храна и култура02.12.2021
Соопштение за дополнителен прв колоквиум по Маркетинг на прехранбени производи, Основи на компјутерско работење(Компјутери и апликативен софтвер) и Деловно и професионално комуницирање01.12.2021
Соопштение за предавањата по предметот Нова храна30.11.2021
Соопштение за поправен прв колоквиум по предметот Инструментални и аналитички методи во исхраната30.11.2021
Соопштение за поправен прв колоквиум по предметот Угоеност и недохранетост29.11.2021
Соопштение за поправен прв колоквиум по предметот Суровини во прехранбена индустрија29.11.2021
Соопштение за дополнително on-line полагање по предметот Процеси на подготовка на храна - Битола29.11.2021
Соопштение за поправен прв колоквиум по предметот Општа хемија26.11.2021
Конкурс за избор на студентски правобранител на УКЛО26.11.2021
Теми за проектна задача по предметот Суровини во прехранбената индустрија - Битола24.11.2021
Теми за проектна задача по предметот Суровини во прехранбената индустрија - Велес24.11.2021
Соопштение за прв колоквиум по предметите Законски прописи од областа на храна и Технологија на млеко и млечни производи24.11.2021
Соопштение за поправен прв колоквиум по предметот Прехранбена микробиологија - Битола24.11.2021
Соопштение за прв колоквиум по предметот Храна и култура22.11.2021
Соопштение за предавања по предметот Исхрана на жени, спортисти и стари лица19.11.2021
Соопштение за испит по предметот Процеси на подготовка на храна15.11.2021
Соопштение за предавања по предметот Биологија09.11.2021
Соопштение за испит по предметите Основи на технолошки операции и Процесна опрема во прехранбена индустрија09.11.2021
Соопштение за испитот по предметот Суровини во прехранбена индустрија08.11.2021
Соопштение за консултации по предметот Процеси на подготовка на храна08.11.2021
Соопштение за предавања по предметот Суровини во прехранбена индустрија05.11.2021
Соопштение за испитот по предметот Вовед во професија нутриционизам04.11.2021
Соопштение за предавања по предметите Основи на компјутерско работење (Компјутери и апликативен софтвер) и Деловно и професионално комуницирање02.11.2021
Соопштение за предавања по предметите Претприемништво и мал бизнис и Маркетинг на прехранбени производи31.10.2021
Соопштение за консултации по предметот Процеси на подготовка на храна28.10.2021
Теми за проектни задачи – Законски прописи од областа на храната – Битола28.10.2021
Соопштение за подигање на дипломи и сведителства27.10.2021
Соопштение за online ноемвриска испитна сесија и прва колоквиумска недела на прв циклус26.10.2021