Проф. д-р Татјана Калевска

Декан

Проф. д-р Татјана Блажевска

 Продекан за настава

Проф. д-р Сашко Мартиновски

 Продекан за финансии

Проф. д-р Даниела Николовска Неделкоска

Продекан за наука и меѓународна соработка

Проф. д-р Викторија Стаматовска

Раководител на катедра на Прехранбена технологија и биотехнологија

Проф. д-р Везирка Јанкулоска

Раководител на катедра на Нутриционизам