Алумни на прв циклус

Ѓоре Наков

(Алумни)

Милко Велески

(Алумни)

Бодан Ѓорговски

(Алумни)

Ѓоре Бочваров

(Алумни)

Гордана Лазаревска

(Алумни)

Александра Илиоска

(Алумни)

Анета Николовска

(Алумни)

Ангела Тасеска

(Алумни)

Елена Стојанова

(Алумни)

Радмила Вељановска

(Алумни)

Алумни на втор циклус

Александар Савески

(Алумни)

Илија Бузлевски

(Алумни)

Елена Гаврилоска

(Алумни)

Розида Јакимоска Јорданоска

(Алумни)

Везире Старова

(Алумни)

Емилија Митрејчевска

(Алумни)

Гордана Марковиќ

(Алумни)

Марина Костеска

(Алумни)

Љубица Костадинова

(Алумни)