Втор циклус (постдипломски)

Рокови за пријавување и запишување

Пријавување Запишување
Прв уписен рок 24.09.2024-30.09.2024 07.10.2024-10.10.2024
Втор уписен рок 21.10.2024-01.11.2024 07.11.2024-08.11.2024

По потреба, Универзитетот ќе спроведе и дополнителен уписен рок.

Документи за пријавување на нови студенти на ВТОР ЦИКЛУС студии

Пред пријавувањето во роковите утврдени со Конкурсот, секој заинтересиран кандидат треба да се регистрира на www.upisi.uklo.edu.mk и да ја пополни електронската пријава од iKnow-системот. Бројот којшто кандидатот автоматски го добил од системот за електронското пријавување треба да се внесе и во пријавата за упис на втор циклус студии што се поднесува при пријавувањето за запишување.

При пријавувањето на факултет кандидатите ги поднесуваат следниве документи:

  • Пријава за упис на втор циклус студии
  • Диплома или Уверение за завршени додипломски, односно прв циклус студии (кандидатите кои завршиле во странство доставуваат нострифицирана странска Диплома) – оригинални документи или заверена фотокопија од истите
  • Кратка биографија (CV)
  • Уверение за државјанство
  • Потврда за уплатени 300 денари (уплатница) на жиро сметка на факултетот – високата школа за манипулативни трошоци
  • Други документи по барање на единицата поврзани со условите за упис

Документи за запишување на нови студенти на ВТОР ЦИКЛУС студии

При запишувањето, примените кандидати поднесуваат и:

1. Образец ШВ 20 – жолт лист, Семестрален лист и Пријавен лист (уплатница)

(претходните документи студентите може да ги подигнат од службата за студентски прашања)

2. Индекс и студентска легитимација (уплатница)

3. Фотографии (3,5 х 4,5 на бела позадина)

4. Потврда за уплатен износ за кофинансирање за првиот семестар

– Нутриционизам едногодишна студиска програма (уплатница)

– Нутриционизам двогодишна студиска програма (уплатница)

– Управување со квалитет и безбедност на храна (уплатница)