Рокови за пријавување и запишување

 • Трет уписен рок
  Пријавување: од 01.12.2023 до 14.12.2023 година
  Запишување: од 15.12.2023 до 22.12.2023 година

Документи за пријавување на нови студенти на ВТОР ЦИКЛУС студии

Пред пријавувањето во роковите утврдени со Конкурсот, секој заинтересиран кандидат треба да се регистрира на www.upisi.uklo.edu.mk и да ја пополни електронската пријава од iKnow-системот. Бројот којшто кандидатот автоматски го добил од системот за електронското пријавување треба да се внесе и во пријавата за упис на втор циклус студии што се поднесува при пријавувањето за запишување.

При пријавувањето на факултет кандидатите ги поднесуваат следниве документи:

 •  Пријава за упис на втор циклус студии
 •  Диплома или Уверение за завршени додипломски, односно прв циклус студии (кандидатите кои завршиле во странство доставуваат нострифицирана странска Диплома) – оригинални документи или заверена фотокопија од истите
 •  Кратка биографија (CV)
 •  Уверение за државјанство
 •  Документација: ХИВ тест и тест за Хепатит Ц (за странски студенти)
 • Потврда за уплатени 300 денари (уплатница) на жиро сметка на факултетот – високата школа за манипулативни трошоци
 •  Други документи по барање на единицата поврзани со условите за упис

Документи за запишување на нови студенти на ВТОР ЦИКЛУС студии

При запишувањето, примените кандидати поднесуваат и:

1. Образец ШВ 20 – жолт лист, Семестрален лист и Пријавен лист (уплатница)

(претходните документи студентите може да ги подигнат од службата за студентски прашања)

2. Индекс и студентска легитимација (уплатница)

3. Фотографии (3,5 х 4,5 на бела позадина)

4. Потврда за уплатен износ за кофинансирање за првиот семестар

– Нутриционизам едногодишна студиска програма (уплатница)

– Нутриционизам двогодишна студиска програма (уплатница)

– Управување со квалитет и безбедност на храна (уплатница)