Редовни професори

Проф. д-р Анка Трајковска Петкоска

Редовен Професор

Проф. д-р Горица Павловска

Редовен Професор

Проф. д-р Валентина Павлова

Редовен Професор

Проф. д-р Сашко Мартиновски

Редовен Професор

Проф. д-р Весна Knights

Редовен Професор

Проф. д-р Татјана Калевска

Редовен Професор

Вонредни професори

Проф. д-р Даниела Николовска Неделкоска

Вонреден Професор

Проф. д-р Викторија Стаматовска

Вонреден Професор

Проф. д-р Татјана Блажевска

Вонреден професор

Проф. д-р Везирка Јанкулоска

Вонреден професор

Доценти

Доц. д-р Невена Груевска

Доцент

Насловни доценти

Насл. доц. д-р Сања Саздовска

Насловен доцент

Пензионирани професори

Проф. д-р Зора Узуноска

Редовен Професор

Проф. д-р Драган Дамјановски

Редовен Професор

Проф. д-р Вера Симовска

Вонреден Професор