Администрација

Велес

Секретар:

Раководител на одделение за студентски прашања:

Самостоен референт администратор:

Советник за ЕКТС:

Виш соработник за ИКТ:

Кичево

Самостоен референт администратор:

Администратор:

Советник за настава и наука: