Администрација

Велес

Секретар

 • Надица Пензова
 • e-mail: nadica.panzova@uklo.edu.mk
 • Тел.:  +389 (43) 211-202 лок. (102)
 • Моб.: +389 76 355 265

Раководител на одделение за студентски прашања:

Самостоен референт администратор:

 • Сашко Попов
 • e-mail: sasko.popov@uklo.edu.mk
 • Тел.:  +389 (43) 211-202 лок. (101)
 • Моб.: +389 70 790 449

Советник за ЕКТС:

 • Бошко Петровски
 • e-mail: bosko.petrovski@uklo.edu.mk
 • Тел.:  +389 (43) 211-202 лок. (101)
 • Моб.: +389 75 421 576

Советник за настава и наука:

Виш соработник за ИКТ:

Кичево

Самостоен референт администратор:

Администратор

Советник за настава и наука: