Акредитирани ментори

Акредитирани ментори на трет циклус студии

АКРЕДИТИРАНИ МЕНТОРИ НА СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ ОД ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ ВЕЛЕС

од Одборот за акредитација и евалуација на високото образование на Република Македонија

 • Ред.проф.д-р Анка Трајковска-Петкоска
 • Ред.проф.д-р Горица Павловска
 • Ред.проф.д-р Валентина Павлова
 • Вонр.проф.д-р Весна Knights
 • Вонр.проф.д-р Татјана Калевска
 • Вонр.проф.д-р Сашко Мартиновски
 • Вонр.проф.д-р Даниела Николовска Неделкоска
 • Вонр.проф.д-р Викторија Стаматовска
 • Вонр.проф.д-р Татјана Блажевска
 • Вонр.проф.д-р Везирка Јанкулоска
 • Ред.проф.д-р Драган Дамјановски (во пензија)
 • Ред.проф.д-р Зора Узуноска (во пензија)

Листа на акредитирани слободни ментори за студиска програма на трет циклус студии

Ред.проф.д-р Анка Т. Петкоска – 1 кандидат

Ред.проф.д-р Сашко Мартиновски – 1 кандидат

Ред.проф.д-р Весна Knights – 1 кандидат

Вонр.проф.д-р Везирка Јанкулоска – 3 кандидати