Home/Studies/Third cycle/Accredited Mentors

Accredited Mentors

Акредитирани ментори на трет циклус студии

АКРЕДИТИРАНИ МЕНТОРИ НА СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ ОД ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ ВЕЛЕС

од Одборот за акредитација и евалуација на високото образование на Република Македонија

  • Ред.проф.д-р Анка Трајковска-Петкоска
  • Ред.проф.д-р Горица Павловска
  • Ред.проф.д-р Валентина Павлова
  • Вонр.проф.д-р Весна Knights
  • Вонр.проф.д-р Татјана Калевска
  • Вонр.проф.д-р Сашко Мартиновски
  • Вонр.проф.д-р Даниела Николовска Неделкоска
  • Вонр.проф.д-р Викторија Стаматовска
  • Ред.проф.д-р Драган Дамјановски (во пензија)
  • Ред.проф.д-р Зора Узуноска (во пензија)