Резултати

НасловДатум на објавување
Резултати од колквиум 2 и прелимнинарни оценки по предметот Деловно и професионално комуницирање - Велес
20.05.2024
Резултати од испит по Биологија - Велес
17.05.2024
Резултати од испит по Познавање на исхрана 2 - Битола
14.05.2024
Резултати од испит по Модерни инструментални методи, техники за анализа и сензорна анализа на храна - Трет циклус студии
10.05.2024
Резултати од испит по Хемиски и биохемиски промени при преработка и дигестија на храната - Трет циклус студии
10.05.2024
Резултати од испит по Органска хемија - Битола
10.05.2024
Резултати од испит по Органска хемија - Велес
10.05.2024
Резултати од испит по Технологија на храна од животинско потекло - Велес
10.05.2024
Резултати од поправен прв колоквиум по Технологија на алкохолни и ферментациони производи - Велес
09.05.2024
Резултати од поправен прв колоквиум по Познавање на исхрана 2 - Битола
09.05.2024
Резултати од поправен прв колоквиум по Процеси на подготовка на храна - Велес и Битола
09.05.2024
Резултати од испит по Суровини во прехранбена индустрија - Велес и Битола
09.05.2024
Резултати од испит по Нутритивни аспекти на состојките на храна - Втор циклус студии
07.05.2024
Резултати од испит по Одбрани поглавја од прехранбена технологија и биотехнологија - Втор циклус студии
01.05.2024
Резултати од испит по Научно-истражувачки методи во прехранбената технологија и нутриционизмот, анализа на податоци и биостатистика - Трет циклус студии
01.05.2024
Резултати од испит и прелимнинарни оценки по предметот Основи на компјутерско работење - Велес
30.04.2024
Резултати од испит по Диетотерапија и диетопревенција - Втор циклус студии
30.04.2024
Резултати од испит по Методи во научно истражувачката работа со биостатистика - Втор циклус студии
29.04.2024
Резултати од испит по Технолошки операции 2 - Велес
29.04.2024
Резултати од испит по Основи на технолошки операции - Велес
29.04.2024
Резултати од испит по Нова храна - Битола
27.04.2024
Резултати од испит по Функционална храна - Втор циклус студии
27.04.2024
Резултати од испит по Хемиски опасности во храна - Втор циклус студии
26.04.2024
Резултати од испит по Диетотерапија кај малнутриции, здебеленост и ко-морбидитети - Втор циклус студии
26.04.2024
Резултати од поправен прв колоквиум по Основи на диетотерапија - Велес
26.04.2024
Резултати од испит по Технологија на вода и отпадни води - Битола
26.04.2024
Резултати од испит по Прехранбена микробиологија - Битола
26.04.2024
Резултати од испит по Масти и масла од одбрани култури - Втор циклус студии
26.04.2024
Резултати од испит по Значење и улога на водата како незаменлив природен ресурс - Трет циклус студии
26.04.2024
Резултати од поправен прв колоквиум по Аналитичка хемија - Велес
26.04.2024
Резултати од поправен прв колоквиум по Биохемија 2 - Битола
26.04.2024
Резултати од поправен прв колоквиум по Органска хемија - Битола
20.04.2024
Резултати од поправен прв колоквиум по Аналитика на храна - Битола
20.04.2024
Резултати од поправен прв колоквиум по Технолошки операции 2 - Велес
19.04.2024
Резултати од поправен прв колоквиум по Основи на технолошки операции - Битола
19.04.2024
Резултати од прв колоквиум по Познавање на исхрана 2 - Битола
17.04.2024
Резултати од поправен прв колоквиум по Технологија на храна од неживотинско потекло - Велес
17.04.2024
Резултати од поправен прв колоквиум по Технологија на храна од неживотинско потекло - Битола
17.04.2024
Резултати од прв колоквиум по Технологија на храна од неживотинско потекло - Битола
17.04.2024
Резултати од прв колоквиум по Технологија на алкохолни ферментациони производи - Велес
16.04.2024
Резултати од прв колоквиум по Процеси на подготовка на храна - Велес и Битола
16.04.2024
Резултати од прв колоквиум по Сензорна анализа на храна - Велес
15.04.2024
Резултати од прв колоквиум по Аналитичка хемија - Велес
15.04.2024
Резултати од прв колоквиум по Антиоксиданси, витамини и минерали - Велес
15.04.2024
Резултати од прв колоквиум по Биохемија 2 - Битола
15.04.2024
Резултати од прв колоквиум по Основи на диетотерапија - Битола
15.04.2024
Резултати од прв колоквиум по Зачини и лековити растенија - Битола
11.04.2024
Резултати од прв колоквиум по Технологија на млеко и млечни производи - Велес
11.04.2024
Резултати од прв колоквиум по Квалитет и безбедност на храна - Велес и Битола
11.04.2024
Резултати од прв колоквиум по Основи на токсикологија - Битола
11.04.2024
Резултати од прв колоквиум по Технологија на храна од животинско потекло - Битола
11.04.2024
Резултати од прв колоквиум по Технологија на храна од животинско потекло - Велес
11.04.2024
Резултати од прв колоквиум по Технологија на вода и отпадни води - Велес
11.04.2024
Резултати од прв колоквиум по Основи на диетотерапија - Велес
11.04.2024
Резултати од прв колоквиум по Основи на технолошки операции - Битола
09.04.2024
Резултати од прв колоквиум по Органска хемија - Битола
09.04.2024
Резултати од прв колоквиум по Аналитика на храна - Битола
09.04.2024
Резултати од прв колоквиум по Аналитика на храна - Велес
09.04.2024
Резултати од прв колоквиум по Основи на физиологија на човекот - Битола
09.04.2024
Резултати од прв колоквиум по Технологија на храна од неживотинско потекло - Битола
08.04.2024
Резултати од прв колоквиум по Технологија на храна од неживотинско потекло - Велес
08.04.2024
Резултати од прв колоквиум по Технологија на производство на брашно и производи од брашно - Велес
08.04.2024
Резултати од прв колоквиум по Технологија на шеќер и кондиторски производи - Велес
08.04.2024
Резултати од прв колоквиум по Основи на технолошки операции - Велес
08.04.2024
Резултати од прв колоквиум по Технолошки операции 2 - Велес
08.04.2024
Резултати од прв колоквиум по Основи на физиологија на човекот - Велес
08.04.2024
Резултати од колоквиум 1 од предметот Деловно и професионално комуницирање - Велес
05.04.2024
Резултати од испит по Хемиски и биохемиски промени при преработка и дигестија на храната - Трет циклус студии
20.02.2024
Резултати од испит по Диетотерапија и диетопревенција - Втор циклус студии
19.02.2024
Конечни оценки од испит по Вовед во прехранбена технологија и биотехнологија - Велес
19.02.2024
Резултати од испит по Вовед во технологија на козметички и фармацевтски производи - Битола
17.02.2024
Резултати од испит по Биохемија 1 - Велес и Битола
17.02.2024
Резултати од испит по Антиоксиданси, витамини и минерали - Велес
17.02.2024
Резултати од испит по Методи во научно-истражувачката работа со биостатистика - Втор циклус студии
17.02.2024
Резултати од испит по предметот Одбрани поглавја од анатомија на човекот
16.02.2024
Конечни оценки од испит по предметот Нова храна - Велес
15.02.2024
Резултати од испит по предметот Функционална и нова храна - Трет циклус студии
15.02.2024
Резултати од испит по предметот Органска, квалитетна и безбедна храна - Трет циклус студии
14.02.2024
Резултати од испит по предметот Квалитет и безбедност на храна (напредно ниво) - Втор циклус студии
14.02.2024
Резултати од испит по предметот Основи на технолошки операции - Битола
13.02.2024
Резултати од испит по предметот Технологија на храна од неживотинско потекло - Битола
13.02.2024
Резултати од испит по предметот Основи на технолошки операции - Велес
13.02.2024
Резултати од испит по предметот Угоеност и недохранетост - Велес
13.02.2024
Резултати од испит по предметот Прехранбена микробиологија - Велес
13.02.2024
Резултати од испит по предметот Биологија - Велес
13.02.2024
Резултати од испит по предметот Англиски јазик 1 - Велес и Битола
13.02.2024
Резултати од испит по предметот Технологија на овошје и зеленчук - Велес
12.02.2024
Резултати од испит по предметот Познавање на исхрана 1 - Битола
12.02.2024
Прелиминарни оценки по предметот Прехранбена микробиологија - Битола
12.02.2024
Резултати од испит по предметот Примена на алтернативни засладувачи во прехранбени технологии - Трет циклус студии
12.02.2024
Резултати од поправен втор колоквиум по предметот Имунологија за нутриционисти - Велес и Битола
09.02.2024
Резултати од испит по предметот Системи за управување со безбедност и квалитет на храна - Втор циклус студии
09.02.2024
Резултати од испит по предметот Загадувачи во прехранбена индустрија - Битола
09.02.2024
Резултати од испит по предметот Општа хемија - Велес
09.02.2024
Резултати од испит по предметот Органска хемија - Велес
09.02.2024
Конечни резултати по предметот Храна и култура - Велес
09.02.2024
Конечни резултати по предметот Храна и култура - Битола
09.02.2024
Резултати од испит по предметот Функционална храна - Втор циклус студии
09.02.2024
Конечни оценки од испит по предметот Нова храна - Битола
08.02.2024
Резултати од испит по предметот Нова храна - Битола
08.02.2024
Прелиминарни оценки од испит по предметот Вовед во прехранбена технологија и биотехнологија - Велес
08.02.2024
Резултати од испит по предметот Вовед во прехранбена технологија и биотехнологија - Велес
08.02.2024
Резултати од испит по предметите Математика 1 и Моделирање и оптимизирање во нутриционизмот - Велес и Битола
08.02.2024
Резултати од испитот по предметот Претприемништво и маркетинг истражување
на прехранбени производи - Трет циклус студии
07.02.2024
Резултати од испит по предметот Квалитет и безбедност на храна - Велес06.02.2024
Резултати од испит по предметот Суровини во прехранбена индустрија - Велес и Битола06.02.2024
Резултати од испит по предметот Диетотерапија кај малнутриции, здебеленост и ко-морбидитети - Втор циклус студии06.02.2024
Резултати од испит по предметот Технологија на храна од неживотинско потекло - Битола05.02.2024
Резултати од испит по предметот Познавање на исхрана 1 - Велес05.02.2024
Прелиминарни оценки од испит по предметот Познавање на исхрана 1 - Битола05.02.2024
Прелиминарни оценки од испит по предметот Храна и култура - Битола05.02.2024
Резултати од испит по предметот Познавање на исхрана 2 - Велес и Битола05.02.2024
Прелиминарни резултати од испит по предметот Храна и култура - Велес02.02.2024
Резултати од испит по предметот Хемиски опасности во храна - Втор циклус студии02.02.2024
Резултати од колквиум 2/испит и прелимнинарни оценки по предметот Претприемништво и мал бизнис - Битола30.01.2024
Резултати од испит од предметот Основи на компјутерско работење - Велес30.01.2024
Резултати од вториот колоквиум по Суровини во прехранбена индустрија - Велес29.01.2024
Резултати од вториот колоквиум по Принципи на прехранбено инженерство и биотехнологија - Велес29.01.2024
Резултати од вториот колоквиум по Прехранбена микробиологија - Велес29.01.2024
Резултати од вториот колоквиум по Угоеност и недохранетост - Битола28.01.2024
Резултати од вториот колоквиум по Прехранбена микробиологија - Битола28.01.2024
Резултати од вториот колоквиум по Технологија на млеко и млечни производи - Велес27.01.2024
Резултати од вториот колоквиум по Загадувачи во прехранбена индустрија - Битола26.01.2024
Резултати од вториот колоквиум по Инструментални и аналитички методи во исхраната - Велес26.01.2024
Резултати од вториот колоквиум по Инструментални и аналитички методи во исхраната - Битола26.01.2024
Прелиминарни оценки преку колоквиум по предметот Нова храна - Битола25.01.2024
Резултати од втор колквиум по предметот Нова храна - Битола25.01.2024
Прелиминарни оценки преку колоквиум по предметот Вовед во прехранбена технологија и биотехнологија - Велес25.01.2024
Резултати од втор колквиум по предметот Вовед во прехранбена технологија и биотехнологија - Велес25.01.2024
Прелиминарни оценки преку колоквиум по предметот Нова храна - Велес25.01.2024
Резултати од втор колквиум по предметот Нова храна - Велес25.01.2024
Резултати од колквиум 2 и прелимнинарни оценки по предметот Деловно и професионално комуницирање - Битола23.01.2024
Резултати од втор колквиум по предметот Имунологија за нутриционисти23.01.2024
Резултати од втор колквиум по предметот Познавање на исхрана 1 - Битола23.01.2024
Резултати од втор колквиум по предметот Исхрана на жени, спортисти и стари лица - Велес23.01.2024
Резултати од втор колквиум по предметот Исхрана на жени, спортисти и стари лица - Битола23.01.2024
Резултати од втор колквиум по предметот Биохемија 1 - Битола23.01.2024
Резултати од втор колквиум по предметите Биохемија 1 и Биохемија - Велес23.01.2024
Резултати од втор колквиум по предметот Технолошки операции 1 - Велес22.01.2024
Резултати од втор колквиум по предметот Храна и култура - Битола19.01.2024
Резултати од втор колквиум по предметот Храна и култура - Велес19.01.2024
Резултати од втор колквиум по предметот Технологија на овошје и зеленчук - Велес19.01.2024
Резултати од колквиум 2 и прелимнинарни оценки по предметот Претприемништво и мал бизнис - Битола18.01.2024
Резултати од колквиум 2 и прелимнинарни оценки по предметот Основи на компјутерско работење - Велес 15.01.2024
Резултати од колквиум 2 и прелимнинарни оценки по предметот Маркетинг на прехранбени производи - Битола15.01.2024
Резултати од поправен прв колоквиум по Угоеност и недохранетост - Велес24.12.2023
Резултати од поправен прв колоквиум по Биохемија 1 - Битола13.12.2023
Резултати од поправен прв колоквиум по Нова храна - Велес13.12.2023
Резултати од испит по Процеси на подготовка на храна - Велес12.12.2023
Резултати од поправен прв колоквиум по Општа хемија - Велес12.12.2023
Резултати од поправен прв колоквиум по Суровини во прехранбена индустрија - Велес11.12.2023
Резултати од поправен прв колоквиум по Технолошки операции 1 - Велес11.12.2023
Конечни резултати од прв колоквиум по Познавање на исхрана 1 - Битола10.12.2023
Резултати од поправен прв колоквиум по Прехранбена микробиологија - Велес07.12.2023
Резултати од прв колоквиум по Англиски јазик 1 - Велес04.12.2023
Резултати од прв колоквиум по Инструментални и аналитички методи во исхраната - Велес04.12.2023
Резултати од прв колоквиум по Моделирање и оптимизирање во нутриционизмот - Велес04.12.2023
Резултати од прв колоквиум по Одбрани поглавја од анатомија на човекот - Велес и Битола04.12.2023
Конечни резултати од испит по Храна и култура - Битола04.12.2023
Конечни резултати од испит по Познавање на исхрана 1 - Битола04.12.2023
Резултати од прв колоквиум по Вовед во прехранбена технологија и биотехнологија - Велес04.12.2023
Резултати од прв колоквиум по Нова храна - Велес04.12.2023
Резултати од прв колоквиум по Нова храна - Битола04.12.2023
Резултати од прв колоквиум по Загадувачи во прехранбена индустрија - Битола04.12.2023
Резултати од прв колоквиум по Угоеност и недохранетост - Битола04.12.2023
Резултати од прв колоквиум по Прехранбена микробиологија - Битола04.12.2023
Резултати од прв колоквиум по Здрава храна и исхрана - Велес03.12.2023
Резултати од прв колоквиум по Принципи на прехранбено инженерство и биотехнологија - Велес03.12.2023
Резултати од испит по Процеси на подготовка на храна - Велес03.12.2023
Резултати од испит по Познавање на исхрана 2 - Велес03.12.2023
Резултати од прв колоквиум по Математика 1 и Вовед во применета математика со примери од термодинамика - Велес03.12.2023
Резултати од прв колоквиум по Инструментални и аналитички методи во исхраната - Битола01.12.2023
Резултати од прв колоквиум по предметот Општа хемија - Велес29.11.2023
Резултати од прв колоквиум по предметот Суровини во прехранбена индустрија - Велес28.11.2023
Резултати од прв колоквиум по предметот Имунологија за нутриционисти28.11.2023
Резултати од прв колоквиум по предметот Технолошки операции 1 - Велес27.11.2023
Резултати од прв колоквиум по предметот Претприемништво и мал бизнис - Битола27.11.2023
Резултати од прв колоквиум по предметот Маркетинг на прехранбени производи - Битола27.11.2023
Резултати од прв колоквиум по предметот Угоеност и недохранетост - Велес27.11.2023
Резултати од прв колоквиум по предметот Прехранбена микробиологија - Велес27.11.2023
Резултати од прв колоквиум по предметот Технологија на млеко и млечни производи - Велес27.11.2023
Резултати од прв колоквиум по предметот Законски прописи од областа на храната - Велес27.11.2023
Резултати од прв колоквиум по предметот Законски прописи од областа на храната - Битола27.11.2023
Резултати од прв колоквиум по предметот Исхрана на жени, спортисти и стари луѓе - Битола27.11.2023
Резултати од прв колоквиум по предметот Исхрана на жени, спортисти и стари луѓе - Велес27.11.2023
Резултати од прв колоквиум по предметот Биохемија 1 и Биохемија - Велес27.11.2023
Резултати од прв колоквиум по предметот Биохемија 1 - Битола27.11.2023
Резултати од испит по предметот Суровини во прехранбена индустрија - Битола26.11.2023
Резултати од прв колоквиум по предметот Познавање на исхрана 1 - Битола26.11.2023
Резултати од прв колоквиум по предметот Познавање на исхрана 1 - Велес26.11.2023
Резултати од испит по предметот Општа хемија - Велес24.11.2023
Резултати од испит по предметот Органска хемија - Велес24.11.2023
Резултати од испит по предметот Органска хемија - Битола24.11.2023
Резултати од прв колоквиум по предметот Технологија на овошје и зеленчук - Велес24.11.2023
Резултати од прв колоквиум по предметот Храна и култура - Велес24.11.2023
Резултати од прв колоквиум по предметот Храна и култура - Битола23.11.2023
Резултати од испит по предметот Математика - Битола22.11.2023
Резултати од испит по предметот Хемиски опасности во храна - Втор циклус22.11.2023
Прелиминарни резултати од испит по предметот Познавање на исхрана 1 - Битола21.11.2023
Резултати од прв колоквиум по предметот Деловно и професионално комуницирање - Битола21.11.2023
Резултати од прв колоквиум по предметот Основи на компјутерско работење - Велес21.11.2023
Резултати од испит по Основи на технолошки операции - Велес20.11.2023
Резултати од испит по Основи на технолошки операции - Битола20.11.2023
Прелиминарни резултати од испит по Храна и култура - Битола20.11.2023
Резултати од испит по Биохемија 1 - Битола17.11.2023
Резултати од испит по Биохемија 2 - Велес17.11.2023
Резултати од испит по Антиоксиданси, витамини и минерали - Велес17.11.2023
Резултати од испит по Основи на физиологија на човекот - Велес16.11.2023
Резултати од испит по Угоеност и недохранетост - Велес16.11.2023
Резултати од испит по Биологија - Битола16.11.2023
Резултати од испит по Процеси на подготовка на храна - Велес и Битола10.10.2023
Резултати од испит по Современи технологии на храна од растително и животинско потекло - Трет циклус04.10.2023
Резултати од испит по Угоеност и недохранетост - Велес02.10.2023
Резултати од испит по Прехранбена микробиологија - Велес02.10.2023
Резултати од испит по Основи на физиологија на човекот - Велес02.10.2023
Резултати од испит по Биологија - Велес02.10.2023
Резултати од испит по Прехранбена Микробиологија - Битола02.10.2023
Резултати од испит по Биологија - Битола02.10.2023
Резултати од испит по Суровини во прехранбена индустрија - Битола29.09.2023
Прелиминарни резултати од испит по Познавање на исхрана 1 - Велес28.09.2023
Прелиминарни резултати од испит по Познавање на исхрана 1 - Битола28.09.2023
Резултати од испитот по Мутагени и канцерогени супстанци во храна - Трет циклус студии28.09.2023
Резултати од испитот по Сензорна анализа на храна - Велес28.09.2023
Резултати од испитот по Биохемија - Велес28.09.2023
Резултати од испитот по Биохемија 2 - Велес28.09.2023
Резултати од испитот по Општа хемија - Велес28.09.2023
Резултати од дополнителниот испит по Инструментални и аналитички методи во исхраната - Битола28.09.2023
Резултати од дополнителниот испит по Аналитика на храна - Битола28.09.2023
Резултати од испит по предметот Одбрани поглавја од анатомија на човекот27.09.2023
Резултати од испит по предметот Диетотерапија кај малнутриции, здебеленост и ко-морбидитети - Втор циклус26.09.2023
Резултати од испит по предметот Диетотерапија и диетопревенција - Втор циклус26.09.2023
Прелиминарни резултати од испит по предметот Храна и култура - Битола25.09.2023
Резултати од испит по предметот Основи на технолошки операции - Велес25.09.2023
Резултати од испит по предметот Инструментални и аналитички методи во исхраната - Битола22.09.2023
Резултати од испит по предметот Аналитика на храна - Битола22.09.2023
Резултати од испит по предметот Хемиски опасности во храна - Втор циклус22.09.2023
Резултати од испит по предметот Основи на токсикологија - Велес21.09.2023
Резултати од испит по предметот Технологија на храна од животинско потекло - Битола20.09.2023
Резултати од испит по предметот Технологија на храна од животинско потекло - Велес19.09.2023
Резултати од испит по предметот Квалитет и безбедност на храна - Велес19.09.2023
Резултати од испит по предметот Законски прописи од областа на храната - Велес19.09.2023
Резултати од испит по предметот Познавање на исхрана 2 - Велес18.09.2023
Резултати од испит по предметот Суровини во прехранбена индустрија - Велес18.09.2023
Прелиминарни резултати од испит по предметот Технологија на храна од неживотинско потекло - Битола14.09.2023
Прелиминарни резултати од испит по предметот Интернет и мултимедија - Битола11.09.2023
Резултати од испитот по предметот Функционална храна - Втор циклус студии06.09.2023
Резултати од испитот по предметот Процесирање на храна со задржан оптимален нутритивен квалитет - Втор циклус студии06.09.2023
Резултати од испитот по предметот Достигнувања во науката за храна и нутриционизмот - Трет циклус студии06.09.2023
Резултати од испитот по предметот Функционална и нова храна - Трет циклус студии18.08.2023
Прелиминарни оценки по предметот Иновативни технологии и минимално процесирање на храна - Трет циклус студии14.08.2023
Резултати од испит по Современи технологии на храна од растително и животинско потекло - Трет циклус студии14.07.2023
Конечни оценки по Технологија на жита, леб и пекарски производи - Велес11.07.2023
Конечни оценки по Технологија на храна од неживотинско потекло - Велес11.07.2023
Конечни оценки по Зачини и лековити растенија - Велес11.07.2023
Конечни оценки по Зачини и лековити растенија - Битола11.07.2023
Резултати од испит по Моделирање и оптимизирање во нутриционизмот - Велес04.07.2023
Резултати од испит по Математика - Битола03.07.2023
Резултати од испит по Биостастика - Велес03.07.2023
Резултати од испит по Математика 2 - Велес03.07.2023
Резултати од испит по Методи во научно-истражувачката работа со биостатистика - Втор циклус студии27.06.2023
Конечни оценки по Аналитичка хемија - Велес26.06.2023
Прелиминарни оценки по Технологија на жита, леб и пекарски производи - Велес26.06.2023
Прелиминарни оценки по Технологија на храна од неживотинско потекло - Велес26.06.2023
Прелиминарни оценки по Технологија на храна од неживотинско потекло - Битола26.06.2023
Конечни резултати по Храна и култура - Битола26.06.2023
Прелиминарни оценки од испит по Зачини и лековити растенија - Битола26.06.2023
Прелиминарни оценки од испит по Зачини и лековити растенија - ПТБ - Велес26.06.2023
Прелиминарни оценки од испит по Зачини и лековити растенија - НУТ - Велес26.06.2023
Конечни оценки од испит по Сензорна анализа на храна - Велес и Битола26.06.2023
Конечни оценки од испит по Биохемија 1 - Велес и Битола26.06.2023
Конечни оценки од испит по Биохемија 2 - Битола26.06.2023
Резултати од втор колоквиум Биохемија 2 - Битола26.06.2023
Прелиминарни оценки по Технолошки операции 2 - Велес23.06.2023
Прелиминарни оценки по Основи на инженерска техника - Велес23.06.2023
Прелиминарни оценки по Основи на технолошки операции - Битола23.06.2023
Прелиминарни оценки по Основи на технолошки операции - Велес23.06.2023
Конечни оценки по Нова храна - Велес23.06.2023
Конечни оценки по Вовед во професија нутриционизам - Велес23.06.2023
Конечни оценки по Основи на токсикологија - Битола23.06.2023
Конечни оценки по Вовед во прехранбена технологија и биотехнологија - Битола23.06.2023
Конечни оценки по Вовед во професија нутриционизам - Битола23.06.2023
Прелиминарни резултати по Познавање на исхрана 1 - Битола23.06.2023
Резултати од испит по Одбрани поглавја од технологија на храна и нова храна - Втор циклус студии23.06.2023
Резултати од испит по Органска квалитетна и безбедна храна - Трет циклус студии22.06.2023
Резултати од испит по Следливост на храна и автентичност - Втор циклус студии22.06.2023
Резултати од испит по Системи за управување со квалитет и безбедност на храна - Втор циклус студии22.06.2023
Резултати од испит по предметот Сензорна анализа на храна - Велес и Битола22.06.2023
Резултати од испит по предметот Биохемија 1 - Велес и Битола22.06.2023
Резултати од испит по предметот Биохемија 2 - Велес22.06.2023
Резултати од испит по предметот Аналитичка хемија - Велес22.06.2023
Прелиминарни оценки по Аналитика на храна - Битола21.06.2023
Прелиминарни оценки по Органска хемија - Битола21.06.2023
Прелиминарни оценки по Инструментални и аналитички методи во исхраната - Битола21.06.2023
Прелиминарни оценки по Технологија на безалкохолни и освежителни
пијалоци - Велес
21.06.2023
Прелиминарни оценки по Загадувачи во прехранбена индустрија - Велес21.06.2023
Прелиминарни оценки по Аналитика на храна - Велес21.06.2023
Прелиминарни оценки по Органска хемија - Велес21.06.2023
Резултати од испит по Процеси на подготовка на храна - Битола20.06.2023
Резултати од испит по Процеси на подготовка на храна - Велес20.06.2023
Резултати од испит по Познавање на исхрана 2 - Велес20.06.2023
Резултати од испит по Квалитет и безбедност на храна - Битола19.06.2023
Резултати од втор колоквиум и испит по Квалитет и безбедност на храна - Велес19.06.2023
Резултати од втор колоквиум и испит по Технологија на храна од животинско потекло - Велес19.06.2023
Резултати од испит по Имунологија за нутриционисти - Битола19.06.2023
Резултати од испит по предметот Диетотерапија кај заболувања на одредени органски системи - Втор циклус студии19.06.2023
Резултати од испит по предметот Микробиологија на храна - Трет циклус студии19.06.2023
Резултати од испит по предметот Значење и улога на водата како незаменлив
природен ресурс - Трет циклус студии
19.06.2023
Резултати од испит по Прехранбена микробиологија - Велес19.06.2023
Резултати од испит по Основи на физиологија на човекот - Велес19.06.2023
Резултати од испит по Основи на физиологија на човекот - Битола19.06.2023
Резултати од испит по Основи на диетотерапија - Битола19.06.2023
Резултати од испит по Прехранбена микробиологија - Битола19.06.2023
Резултати од испит по Биологија - Битола19.06.2023
Резултати од втор колоквиум по Технолошки операции 2 - Велес17.06.2023
Резултати од втор колоквиум по Основи на инженерска техника - Велес17.06.2023
Резултати од втор колоквиум и испит по Основи на технолошки операции - Велес17.06.2023
Резултати од втор колоквиум по Основи на технолошки операции - Битола17.06.2023
Прелиминрани резултати по Храна и култура - Битола14.06.2023
Резултати од испит по Хемиски опасности во храна - Втор циклус14.06.2023
Резултати од испит по Инструментални и аналитички методи - Битола14.06.2023
Резултати од испит по Органска хемија - Битола14.06.2023
Резултати од испит по Аналитика на храна - Битола14.06.2023
Резултати од испит по Загадувачи во прехранбена индустрија - Велес14.06.2023
Резултати од испит по Аналитика на храна - Велес14.06.2023
Резултати од испит по Органска хемија - Велес14.06.2023
Прелиминарни оценки по Нова храна - Велес14.06.2023
Прелиминарни оценки по Вовед во професија нутриционизам - Велес14.06.2023
Прелиминарни оценки по Основи на токсикологија - Битола14.06.2023
Прелиминарни оценки по Вовед во професија нутриционизам - Битола14.06.2023
Прелиминарни оценки по Вовед во прехранбена технологија и биотехнологија - Битола14.06.2023
Резултати од втор колоквиум по Технологија на месо, живина и јајца - Велес13.06.2023
Резултати од испит по Законски прописи од областа на храната - Велес13.06.2023
Резултати од испит по Суровини во прехранбена индустрија - Велес13.06.2023
Резултати од испит по Интернет и мултимедија - Битола13.06.2023
Резултати од испит по Токсиколошки аспекти на безбедност на храната - Втор циклус09.06.2023
Резултати од втор колоквиум по Основи на диетотерапија - Битола09.06.2023
Резултати од испит по Зачини и лековити растенија - Велес08.06.2023
Резултати од испит по Технологија на храна од неживотинско потекло - Битола08.06.2023
Резултати од испит по Технологија на храна од неживотинско потекло - Велес08.06.2023
Резултати од испит по Технологија на жита, леб и пекарски производи - Велес08.06.2023
Резултати од испит/втор колоквиум и Прелиминарни оценки по предметот Интернет и мултимедија - Велес и Битола05.06.2023
Резултати од втор колоквиум по предметот Познавање на исхраната 2 - Битола05.06.2023
Резултати од втор колоквиум по предметот Познавање на исхраната 2 - Велес05.06.2023
Резултати од втор колоквиум по предметот Процеси на подготовка на храна - Велес05.06.2023
Прелиминарни резултати по предметот Англиски јазик 2 - Велес и Битола01.06.2023
Резултати од втор колоквиум по предметот Аналитика на храна - Битола01.06.2023
Резултати од втор колоквиум по предметот Органска хемија - Битола01.06.2023
Резултати од втор колоквиум по предметот Органска хемија - Велес01.06.2023
Резултати од втор колоквиум по предметот Технологија на безалкохолни и освежителни пијалоци - Велес01.06.2023
Резултати од втор колоквиум по предметот Аналитика на храна - Велес01.06.2023
Резултати од втор колоквиум по предметот Зачини и лековити растенија - Велес31.05.2023
Резултати од втор колоквиум по предметот Зачини и лековити растенија - Битола31.05.2023
Резултати од втор колоквиум по предметот Основи на технолошки операции - Битола31.05.2023
Резултати од втор колоквиум по предметот Основи на инженерска техника - Велес31.05.2023
Резултати од втор колоквиум по предметот Технолошки операции 2 - Велес31.05.2023
Резултати од втор колоквиум по предметот Основи на технолошки операции - Велес30.05.2023
Резултати од втор колоквиум по предметот Основи на физиологија на човекот - Велес30.05.2023
Резултати од втор колоквиум по предметите Математика и Математика 2 - Велес и Битола30.05.2023
Резултати од втор колоквиум по предметот Квалитет и безбедност на храна - Велес29.05.2023
Резултати од втор колоквиум по предметот Технологија на месо, живина и јајца - Велес29.05.2023
Резултати од втор колоквиум по предметот Технологија на храна од животинско потекло - Велес29.05.2023
Резултати од втор колоквиум по предметот Вовед во професија нутриционизам - Битола29.05.2023
Резултати од втор колоквиум по предметот Вовед во професија нутриционизам - Велес29.05.2023
Резултати од втор колоквиум по предметот Технологија на храна од неживотинско потекло - Велес25.05.2023
Резултати од втор колоквиум по предметот Технологија на жита, леб и пекарски производи - Велес25.05.2023
Резултати од втор колоквиум по предметот Основи на физиологија на човекот - Битола25.05.2023
Резултати од втор колоквиум и Прелиминарни оценки по предметот Интернет и мултимедија - Велес и Битола23.05.2023
Резултати од поправен колоквиум по Основи на физиологија на човекот - Велес11.05.2023
Резултати од испит по Инструментални и аналитички методи во исхраната - Битола08.05.2023
Резултати од испит по Општа хемија - Битола08.05.2023
Резултати од поправен прв колоквиум по Органска хемија - Битола08.05.2023
Резултати од поправен прв колоквиум по Аналитика на храна - Битола08.05.2023
Резултати од поправен прв колоквиум по Аналитика на храна - Велес08.05.2023
Резултати од испит по Загадувачи во прехранбена индустрија - Велес08.05.2023
Резултати од испит по Општа хемија - Велес08.05.2023
Резултати од испит по Органска хемија - Велес08.05.2023
Резултати од испит по Органска хемија - Кичево08.05.2023
Резултати од испит по Биологија - Битола05.05.2023
Резултати од поправен прв колоквиум по Основи на физиологија - Битола05.05.2023
Резултати од поправен прв колоквиум по Основи на технолошки операции - Битола05.05.2023
Резултати од испит по Достигнувања во науката за храна и нутриционизмот - Трет циклус студии04.05.2023
Резултати од испит по Принципи на прехранбено инженерство и биотехнологија - Велес04.05.2023
Резултати од испит по Процеси на подготовка на храна - Велес04.05.2023
Резултати од испит по Суровини во прехранбена индустрија - Битола04.05.2023
Резултати од испит по Вовед во прехранбена технологија и биотехнологија - Битола04.05.2023
Резултати од испит по Вовед во професија нутриционизам - Битола03.05.2023
Резултати од испит по Нова храна - Велес03.05.2023
Резултати од испит по Основи на токсикологија - Велес03.05.2023
Резултати од поправен прв колоквиум по Зачини и лековити растенија - Велес03.05.2023
Резултати од поправен прв колоквиум по Процеси на подготовка на храна - Битола03.05.2023
Резултати од поправен прв колоквиум по Процеси на подготовка на храна - Велес03.05.2023
Резултати од поправен прв колоквиум по Познавање на исхрана 2 - Велес02.05.2023
Резултати од испит по Храна и култура - Битола02.05.2023
Резултати од испит по Познавање на исхрана 1 - Битола02.05.2023
Резултати од испит по Биохемија 1 - Велес и Битола28.04.2023
Резултати од испит по Технолошки операции 1 - Велес28.04.2023
Резултати од испит по Основи на технолошки операции - Велес28.04.2023
Резултати од поправен прв колоквиум по Основи на инженерска техника - Велес28.04.2023
Резултати од поправен прв колоквиум по Основи на технолошки операции - Велес28.04.2023
Резултати од испит по Технологија на храна од животинско потекло - Велес27.04.2023
Резултати од испит по Современи методи на контрола на храна - Втор циклус25.04.2023
Резултати од прв колоквиум по Биохемија 2 - Битола25.04.2023
Резултати од прв колоквиум по Сензорна анализа на храна - Велес25.04.2023
Резултати од прв колоквиум по Биохемија 2 - Велес25.04.2023
Резултати од прв колоквиум по Аналитичка хемија - Велес25.04.2023
Резултати од поправен прв колоквиум по Вовед во професија нутриционизам - Битола22.04.2023
Резултати од поправен прв колоквиум по Технологија на храна од животинско потекло - Велес20.04.2023
Резултати од поправен прв колоквиум по Квалитет и безбедност на храна - Велес20.04.2023
Резултати од испит по Контаминенти во храна - Втор циклус20.04.2023
Резултати од испит по Хемиски опасности во храна - Втор циклус20.04.2023
Резултати од поправен прв колоквиум по Технологија на храна од неживотинско потекло - Битола18.04.2023
Резултати од поправен прв колоквиум по Технологија на храна од неживотинско потекло - Велес18.04.2023
Резултати од прв колоквиум по Аналитика на храна - Битола13.04.2023
Резултати од прв колоквиум по Органска хемија - Битола13.04.2023
Резултати од прв колоквиум по Органска хемија - Велес13.04.2023
Резултати од прв колоквиум по Технологија на безалкохолни и освежителни пијалоци - Велес13.04.2023
Резултати од прв колоквиум по Аналитика на храна - Велес13.04.2023
Резултати од прв колоквиум по Процеси на подготовка на храна - Велес13.04.2023
Резултати од прв колоквиум по Познавање на исхрана 2 - Велес13.04.2023
Резултати од прв колоквиум по предметот Зачини и лековити растенија - Велес12.04.2023
Резултати од прв колоквиум по предметот Зачини и лековити растенија - Битола12.04.2023
Резултати од прв колоквиум по предметот Познавање на исхрана 2 - Битола10.04.2023
Резултати од прв колоквиум по предметот Процеси на подготовка на храна - Битола10.04.2023
Резултати од прв колоквиум по предметот Хигиена на прехранбени производи - Велес10.04.2023
Резултати од прв колоквиум по предметот Квалитет и безбедност на храна - Велес10.04.2023
Резултати од прв колоквиум по предметот Технологија на месо, живина и јајца - Велес10.04.2023
Резултати од прв колоквиум по предметот Технологија на храна од животинско потекло - Велес10.04.2023
Резултати од прв колоквиум по предметот Основи на физиологија на човекот - Велес10.04.2023
Резултати од прв колоквиум по предметот Основи на физиологија на човекот - Битола10.04.2023
Резултати од прв колоквиум по предметот Основи на диетотерапија - Битола10.04.2023
Резултати од прв колоквиум по предметот Вовед во професија нутриционизам - Битола07.04.2023
Резултати од прв колоквиум по предметот Вовед во професија нутриционизам - Велес07.04.2023
Резултати од прв колоквиум по предметот Основи на токсикологија - Битола06.04.2023
Резултати од прв колоквиум по предметот Основи на инженерска техника - Велес06.04.2023
Резултати од прв колоквиум по предметот Технолошки операции 2 - Велес06.04.2023
Резултати од прв колоквиум по предметот Основи на технолошки операции - Велес06.04.2023
Резултати од прв колоквиум по предметот Технологија на храна од неживотинско потекло - Битола05.04.2023
Резултати од прв колоквиум по предметот Технологија на храна од неживотинско потекло - Велес05.04.2023
Резултати од прв колоквиум по предметот Технологија на жита, леб и пекарски производи - Велес05.04.2023
Резултати од колоквиум 1 од предметот Интернет и мултимедија04.04.2023
Резултати по предметот Иновативни технологии и минимално процесирање на храна - Трет циклус30.03.2023
Резултати по предметот Процесирање на храна со задржан оптималeн нутритивeн квалитет - Втор циклус01.03.2023
Резултати по предметот Модерни инструментални методи, техники за анализа и сензорна анализа - Трет циклус28.02.2023
Резултати по предметот Сензорна анализа на храна - Битола24.02.2023
Резултати по предметот Биохемија 1 - Битола24.02.2023
Резултати по предметот Исхрана на жени, спортисти и стари луѓе - Битола24.02.2023
Резултати по предметот Исхрана на жени, спортисти и стари луѓе - Велес24.02.2023
Резултати по предметот Биохемија 1 и Биохемија - Велес24.02.2023
Резултати по предметот Познавање на исхрана 1 - Битола21.02.2023
Резултати по предметот Познавање на исхрана 1 - Велес21.02.2023
Конечни оценки по предметот Аналитичка хемија - Велес21.02.2023
Конечни оценки по предметот Вовед во технологија на фармацевтски и козметички производи - Прехранбена технологија и биотехнологија Велес21.02.2023
Конечни оценки по предметот Вовед во технологија на фармацевтски и козметички производи - Нутриционизам Велес21.02.2023
Конечни оценки по предметот Вовед во прехранбена технологија и биотехнологија - Велес16.02.2023
Конечни оценки по предметот Вовед во прехранбена технологија и биотехнологија - Битола16.02.2023
Конечни оценки по предметот Нова храна - Битола16.02.2023
Резултати од испитот по предметот Примена на алтернативни засладувачи во прехранбени технологии - Трет циклус15.02.2023
Резултати од испит по предметот Функицонална и нова храна - Трет циклус15.02.2023
Резултати од испит по предметот Материјали во контакт со храна - Втор циклус14.02.2023
Резултати од испит по предметот Основи на анатомија на човекот - Велес14.02.2023
Резултати од втор колоквиум по предметот Познавање на исхрана 1 - Велес13.02.2023
Резултати од испит по предметот Исхрана на жени, спортисти и стари лица - Битола13.02.2023
Резултати од испит/втор колоквиум по предметите Биохемија и Биохемија 1 - Велес и Битола13.02.2023
Резултати од испит по предметот Вовед во технологија на козметички и фармацевтски производи - Велес13.02.2023
Резултати од испит по предметот Аналитичка хемија - Велес13.02.2023
Прелиминарни оценки по предметот Основи на диетотерапија - Велес13.02.2023
Прелиминарни оценки по предметот Прехранбена микробиологија - Велес13.02.2023
Прелиминарни оценки по предметот Основи на физиологија на човекот - Битола13.02.2023
Прелиминарни оценки по предметот Прехранбена микробиологија - Битола13.02.2023
Прелиминарни оценки по предметот Биологија - Битола13.02.2023
Прелиминарни оценки по предметот Прехранбена микробиологија - Кичево13.02.2023
Прелиминарни оценки по предметот Нова храна - Битола13.02.2023
Прелиминарни оценки по предметот Вовед во прехранбена технологија и биотехнологија - Велес13.02.2023
Прелиминарни оценки по предметот Вовед во прехранбена технологија и биотехнологија - Битола13.02.2023
Резултати од испит по предметот Микробиологија на храна - Трет циклус13.02.2023
Резултати од испит по предметот Нутритивна физиологија - Втор циклус09.02.2023
Резултати од испит по предметот Хемиски опасности во храна - Втор циклус09.02.2023
Резултати од поправен испит по предметот Општа хемија - Битола09.02.2023
Резултати од испит по предметот Конзервирање на прехранбени производи - Велес09.02.2023
Резултати од испит по предметот Процеси на подготовка на храна - Велес09.02.2023
Резултати од испит по предметот Познавање на исхрана 2 - Битола09.02.2023
Резултати од испит по предметот Вовед во професија нутриционизам - Велес09.02.2023
Резултати од испит по предметот Основи на токсикологија - Велес09.02.2023
Резултати од испит по предметот Нова храна - Велес09.02.2023
Резултати од испит по Ладно цедени масла - Трет циклус08.02.2023
Резултати од испитот по Одбрани поглавја од технологија на храна и биотехнологија - Втор циклус08.02.2023
Резултати од испит по предметот Имунологија за нутриционисти - Битола07.02.2023
Резултати од втор колоквиум/испит по предметот Вовед во прехранбена технологија и биотехнологија - Битола07.02.2023
Резултати од испит по предметот Нова храна - Битола07.02.2023
Конечни оценки по предметот Претприемништво и мал бизнис - Велес07.02.2023
Конечни оценки по предметот Деловно и професионално комуницирање - Велес07.02.2023
Резултати од испит по предметот Научно-истражувачки методи во прехранбената технологија и нутриционизмот,анализа на податоци и биостатистика - Трет циклус07.02.2023
Резултати од испит по предметот Методи во научно-истражувачката работа со биостатистика - Втор циклус06.02.2023
Резултати од испит по предметот Аналитика на храна - Велес04.02.2023
Резултати од испит по предметот Загадувачи во прехранбена индустрија - Велес04.02.2023
Резултати од испит по предметот Инструментални и аналитички методи во исхраната - Велес04.02.2023
Резултати од испит по предметот Органска хемија - Велес04.02.2023
Резултати од испит по предметот Општа хемија - Велес04.02.2023
Резултати од испит по предметот Органска хемија - Кичево04.02.2023
Резултати од испит по предметот Квалитет и безбедност на храна - Кичево02.02.2023
Конечни резултати од испит/колоквиум по предметот Храна и култура - Битола02.02.2023
Конечни резултати од испит/колоквиум по предметот Храна и култура - Велес02.02.2023
Конечни резултати од испит по предметот Технологија на храна од неживотинско потекло - Велес02.02.2023
Резултати од испит по предметот Претприемништво и мал бизнис - Велес и Битола02.02.2023
Резултати од испит по предметот Деловно и професионално комуницирање - Велес и Битола02.02.2023
Резултати од испит по предметот Инструментални и аналитички методи во исхраната - Битола02.02.2023
Резултати од испит по предметот Општа хемија - Битола02.02.2023
Резултати од испит по предметот Органска хемија - Битола02.02.2023
Резултати од втор колоквиум по предметот Суровини за прехранбена индустрија - Битола01.02.2023
Резултати од испит по предметот Суровини за прехранбена индустрија - Велес01.02.2023
Резултати од испит по предметот Oксиданси и антиоксиданси - Трет циклус01.02.2023
Резултати од испит по предметот Микробиологја на храна - Трет циклус31.01.2023
Резултати од испит по предметот Диетотерапија кај малнутриции, здебеленост и коморбидитети - Втор циклус31.01.2023
Резултати од испит по предметот Диетотерапија и диетопревенција - Втор циклус31.01.2023
Резултати од втор колоквиум по предметот Познавање на исхрана 1 - Битола31.01.2023
Резултати од втор колоквиум по предметот Исхрана на жени, спортисти и стари луѓе - Битола31.01.2023
Резултати од втор колоквиум по предметот Биохемија 1 - Битола31.01.2023
Резултати од втор колоквиум по предметот Вовед во технологија на фармацевтски и козметички производи - Велес31.01.2023
Резултати од втор колоквиум по предметот Исхрана на жени, спортисти и стари луѓе - Велес31.01.2023
Резултати од втор колоквиум по предметот Биохемија и Биохемија 1 - Велес31.01.2023
Резултати од испит по предметот Технологија на храна од животинско потекло - Велес30.01.2023
Резултати од испит по предметот Квалитет и безбедност на храна - Велес30.01.2023
Резултати од испит по предметот Законски прописи од областа на храна - Велес30.01.2023
Резултати од испит по предметот Основи на технолошки операции28.01.2023
Резултати од испит по предметот Основи на инженерска техника28.01.2023
Резултати од испит по предметот Технолошки операции 1 - Велес28.01.2023
Резултати од испит по предметот Квалитет и безбедност на храна (напредно ниво) - Втор циклус студии27.01.2023
Резултати по предметот Англиски јазик 1 - Велес и Битола27.01.2023
Прелиминарни оценки по предметот Храна и култура - Битола26.01.2023
Прелиминарни оценки по предметот Храна и култура - Велес26.01.2023
Прелиминарни резултати од испит по предметот Технологија на храна од неживотинско потекло - Велес26.01.2023
Резултати од испит по предметот Деловно и професионално комуницирање - Велес и Битола26.01.2023
Резултати од испит по предметот Токсиколошки аспекти на безбедност на храната - Втор циклус студии26.01.2023
Резултати од испит по предметот Современи методи на контрола на храна - Втор циклус студии26.01.2023
Резултати од испит по предметот Органска, квалитетна и безбедна храна - Трет циклус студии25.01.2023
Резултати од втор колоквиум по предметот Основи на анатомија на човекот - Велес и Битола24.01.2023
Резултати од испит/колквиум 2 и конечни оценки по предметот Основи на компјутерско работење - Велес и Битола24.01.2023
Резултати од испит по предметот Деловно и професионално комуницирање - Битола24.01.2023
Резултати од испит по предметот Маркетинг на прехранбени производи - Велес24.01.2023
Резултати од втор колоквиум по предметот Нова храна - Битола20.01.2023
Резултати од втор колоквиум по предметот Вовед во прехранбена технологија и биотехнологија - Битола20.01.2023
Резултати од втор колоквиум по предметот Вовед во прехранбена технологија и биотехнологија - Велес20.01.2023
Резултати од втор колоквиум по предметот Имунологија за нутриционисти20.01.2023
Резултати од втор колоквиум по предметот Основи на анатомија на човекот20.01.2023
Резултати колоквиум 2 и прелимнинарни оценки по предметот Претприемнишво и мал бизнис - Велес и Битола16.01.2023
Резултати од втор колоквиум по предметот Загадувачи во прехранбена индустрија - Битола16.01.2023
Резултати од втор колоквиум по предметот Општа хемија - Битола16.01.2023
Резултати од втор колоквиум по предметот Инструментални и аналитички методи во исхраната - Велес16.01.2023
Резултати од втор колоквиум по предметот Биологија - Велес16.01.2023
Резултати колоквиум 2 и прелимнинарни оценки по предметот Маркетинг на прехранбени производи - Велес и Битола13.01.2023
Прелимнинарни оценки по предметот Деловно и професионално комуницирање - Велес и Битола13.01.2023
Резултати од колквиум 2 и прелимнинарни оценки по предметот ОКР - Велес и Битола13.01.2023
Прелиминарни оценки по предметот Храна и култура - Битола12.01.2023
Резултати од втор колоквиум по предметот Храна и култура - Битола12.01.2023
Прелиминарни оценки по предметот Храна и култура - Велес12.01.2023
Резултати од втор колоквиум по предметот Храна и култура - Велес12.01.2023
Резултати од втор колоквиум по предметот Математика 1 - Велес12.01.2023
Резултати од втор колоквиум по предметот Суровини за прехранбена индустрија - Битола12.01.2023
Резултати од втор колоквиум по предметот Суровини за прехранбена индустрија - Велес12.01.2023
Резултати од втор колоквиум по предметот Угоеност и недохранетост - Битола12.01.2023
Резултати од втор колоквиум по предметот Прехранбена микробиологија - Битола12.01.2023
Резултати од втор колоквиум по предметот Прехранбена микробиологија - Велес12.01.2023
Резултати од поправен прв колоквиум по предметот Имунологија за нутриционисти26.12.2022
Резултати од поправен прв колоквиум по предметот Основи на анатомија на човекот - Велес23.12.2022
Резултати од поправен прв колоквиум по предметот Прехранбена микробиологија - Велес22.12.2022
Резултати од поправен прв колоквиум по предметот Биологија - Битола22.12.2022
Резултати од поправен прв колоквиум по предметот Општа хемија - Битола16.12.2022
Резултати од поправен прв колоквиум по предметот Инструментални и аналитички методи во исхраната - Битола15.12.2022
Резултати од поправен прв колоквиум по предметот Инструментални и аналитички методи во исхраната - Велес15.12.2022
Резултати од поправен прв колоквиум по предметот Општа хемија - Велес15.12.2022
Резултати од поправен прв колоквиум по предметот Биохемија 1 - Битола14.12.2022
Резултати од поправен прв колоквиум по предметот Вовед во технологија на козметички и фармацевтски производи - Велес14.12.2022
Резултати од поправен прв колоквиум по предметот Суровини за прехранбена индустрија - Велес11.12.2022
Резултати од ноемвриска испитна сесија по предметот Процесирање на храна со задржан оптимален нутритивен квалитет - Втор циклус09.12.2022
Резултати од септемвриска испитна сесија по предметот Процесирање на храна со задржан оптимален нутритивен квалитет - Втор циклус09.12.2022
Конечни резултати од прв колоквиум по предметот Познавање на исхрана 1 - Велес07.12.2022
Резултати од поправен прв колоквиум по предметот Познавање на исхрана 1 - Велес07.12.2022
Резултати од поправен прв колоквиум по предметот Нова храна - Битола07.12.2022
Резултати од поправен прв колоквиум по предметот Вовед во прехранбена технологија и биотехнологија - Битола07.12.2022
Конечни резултати од прв колоквиум по предметот Храна и култура - Велес07.12.2022
Резултати од поправен прв колоквиум по предметот Храна и култура - Велес07.12.2022
Резултати од испит по предметот Диетотерапија кај малнутриции, здебеленост и коморбидитети - Втор циклус05.12.2022
Резултати од поправен прв колоквиум по предметот Технолошки операции 1 - Велес05.12.2022
Резултати од испит по предметот Процеси на подготовка на храна - Велес02.12.2022
Резултати од поправен прв колоквиум по предметот Законски прописи од областа на храната - Велес02.12.2022
Резултати од прв колоквиум по предметот Суровини за прехранбена индустрија - Битола02.12.2022
Резултати од прв колоквиум по предметот Суровини за прехранбена индустрија - Велес02.12.2022
Резултати од прв поправен колоквиум по предметот Прехранбена микробиологија - Битола02.12.2022
Резултати од прв колоквиум по предметот Биологија - Велес02.12.2022
Резултати од испит по предметот Системи за управување со квалитет и безбедност на храна - Втор циклус02.12.2022
Резултати од прв колоквиум по предметот Биостатистика - Битола01.12.2022
Резултати од прв колоквиум по предметот Маркетинг на прехранбени производи - Велес30.11.2022
Резултати од прв колоквиум по предметот Претприемништво и мал бизнис - Велес30.11.2022
Резултати од прв колоквиум по предметот Деловно и професионално комуницирање - Велес30.11.2022
Резултати од прв колоквиум по предметот Вовед во технологија на козметички и фармацевтски производи - Велес и Битола30.11.2022
Резултати од прв колоквиум по предметот Исхрана на жени, спортисти и стари лица - Велес и Битола30.11.2022
Резултати од прв колоквиум по предметот Биохемија 1 и Биохемија - Велес и Битола30.11.2022
Резултати од прв колоквиум по предметот Познавање на исхрана 1 - Велес30.11.2022
Резултати од прв колоквиум по предметот Познавање на исхрана 1 - Битола29.11.2022
Резултати од прв колоквиум по предметот Вовед во прехранбена технологија и биотехнологија - Велес29.11.2022
Резултати од прв колоквиум по предметот Нова храна - Битола29.11.2022
Резултати од прв колоквиум по предметот Општа хемија - Велес29.11.2022
Резултати од прв колоквиум по предметот Инструментални и аналитички методи во исхраната - Велес29.11.2022
Резултати од прв колоквиум по предметот Основи на анатомија на човекот28.11.2022
Резултати од прв колоквиум по предметот Имунологија за нутриционисти 28.11.2022
Резултати од прв колоквиум по предметот Претприемништво и мал бизнис - Битола28.11.2022
Резултати од прв колоквиум по предметот Прехранбена микробиологија - Велес27.11.2022
Резултати од прв колоквиум по предметот Храна и култура - Велес27.11.2022
Резултати од прв колоквиум по предметот Храна и култура - Битола27.11.2022
Резултати од прв колоквиум по предметот Загадувачи во прехранбена индустрија - Битола27.11.2022
Резултати од прв колоквиум по предметот Угоеност и недохранетост - Битола27.11.2022
Резултати од прв колоквиум по предметот Биологија - Битола27.11.2022
Резултати од прв колоквиум по предметот Прехранбена микробиологија - Битола27.11.2022
Резултати од прв колоквиум по предметот Законски прописи од областа на храна - Велес26.11.2022
Резултати од прв колоквиум по предметот Нова храна - Битола25.11.2022
Резултати од прв колоквиум по предметот Технолошки операции 1 - Велес25.11.2022
Резултати од прв колоквиум по предметот општа хемија - Битола24.11.2022
Резултати од прв колоквиум по предметот инструментални и аналитички методи во исхраната - Битола24.11.2022
Резултати од прв колоквиум по предметот Маркетинг на прехранбени производи - Битола24.11.2022
Резултати од прв колоквиум по предметот Деловно и професионално комуницирање - Битола24.11.2022
Резултати од прв колоквиум по предметот Основи на комјутерско работење - Битола24.11.2022
Резултати од прв колоквиум по предметот Вовед во прехранбена технологија и биотехнологија - Битола23.11.2022
Резултати од прв колоквиум по предметот Математика 1 - Велес23.11.2022
Резултати од колоквиум 1 од предметот Основи на компјутерско работење - Велес23.11.2022
Резултати од колоквиум 1 од предметот Деловно и професионално комуницирање - Велес23.11.2022
Резултати од испитот по Општа хемија - Велес22.11.2022
Резултати од испитот по Органска хемија - Велес22.11.2022
Резултати од испитот по Органска хемија - Битола22.11.2022
Резултати од испитот по Основи на технолошки операции21.11.2022
Резултати од испитот по Суровини во прехранбена индустрија - Велес и Битола21.11.2022
Резултати од испитот по Конзервирање на прехранбени производи - Велес21.11.2022
Резултати од испитот по Квалитет и безбедност на храна - Велес21.11.2022
Резултати од испитот по Прехранбена микробиологија - Битола21.11.2022
Резултати од испитот по Основи на физиологија на човекот - Битола21.11.2022
Резултати од испитот по Основи на диетотерапија - Битола21.11.2022
Резултати од испитот по органска хемија - Кичево18.11.2022
Прелиминарни оценки по предметот Иновативни технологии и минимално процесирање на храна - Трет циклус студии26.10.2022
Резултати од испитот по Процеси на подготовка на храна - Кичево06.10.2022
Резултати од испитот по Интернет и мултимедија - Битола05.10.2022
Резултати од испитот по Биологија - Битола03.10.2022
Резултати од испитот по Прехранбена микробиологија - Битола03.10.2022
Резултати од испитот по Основи на физиологија на човекот - Битола03.10.2022
Резултати од испитот по Диетотерапија кај малнутриции, здебеленост и ко-морбидитетите - Втор циклус студии03.10.2022
Резултати од испитот по Функционална храна - Втор циклус студии30.09.2022
Резултати од испитот по Интернет и мултимедија - Битола28.09.2022
Резултати од испитот по Конзервирање на прехранбени производи - Велес28.09.2022
Резултати од испитот по Процеси на подготовка на храна - Велес и Битола28.09.2022
Резултати од испитот по Принципи на прехранбено инженерство и биотехнологија - Велес28.09.2022
Резултати од испитот по Суровини во прехранбена индустрија - Велес28.09.2022
Резултати од испитот по Аналитика на храна - Битола28.09.2022
Резултати од испитот по Општа хемија - Битола28.09.2022
Резултати од испитот по Органска хемија - Битола28.09.2022
Резултати од испитот по Општа хемија - Кичево27.09.2022
Резултати од испитот по Органска хемија - Велес27.09.2022
Резултати од испитот по Општа хемија - Велес27.09.2022
РЕЗУЛТАТИ ПО ПРЕДМЕТОТ СИСТЕМИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА - Втор циклус студии27.09.2022
ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ПО ПРЕДМЕТОТ ТЕХНОЛОГИЈА НА ХРАНА ОД НЕЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО - Велес23.09.2022
ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ПО ПРЕДМЕТОТ ЗАЧИНИ И ЛЕКОВИТИ РАСТЕНИЈА - Велес23.09.2022
КОНЕЧНИ РЕЗУЛТАТИ ПО ПРЕДМЕТОТ ТЕХНОЛОГИЈА НА ХРАНА ОД НЕЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО - Битола23.09.2022
Резулати од испит по Одбрани поглавја од прехранбена технологија и биотехнологија - Втор циклус студии22.09.2022
Резулати од испит по Биологија - Велес22.09.2022
Резулати од испит по Основи на физиологија на човекот - Велес22.09.2022
Резулати од испит по Основи на диетотерапија - Велес22.09.2022
Резулати од испит по Вовед во професија нутриционизам - Велес21.09.2022
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО ТЕХНОЛОГИЈА НА ХРАНА ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО - Битола20.09.2022
Резулати од испит по Вовед во професија нутриционизам - Битола20.09.2022
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ ХЕМИСКИ ОПАСНОСТИ ВО ХРАНА - ВТОР ЦИКЛУС20.09.2022
ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ПО ПРЕДМЕТОТ ТЕХНОЛОГИЈА НА ХРАНА ОД НЕЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО - БИТОЛА16.09.2022
ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ПО ПРЕДМЕТОТ ЗАЧИНИ И ЛЕКОВИТИ РАСТЕНИЈА - БИТОЛА16.09.2022
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО ТЕХНОЛОГИЈА НА ХРАНА ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО - ВЕЛЕС16.09.2022
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ ПО КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА - ВЕЛЕС16.09.2022
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ ВОВЕД ВО ПРЕХРАНБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА И БИОТЕХНОЛОГИЈА - ВЕЛЕС16.09.2022
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ СУРОВИНИ ВО ПРЕХРАНБЕНА ИНДУСТРИЈА - БИТОЛА09.09.2022
Резултати од јунска испитна сесија по предметот Сензорна анализа на храната - Кичево23.08.2022
Конечни оценки по предметот Вовед во професија нутриционизам - Велес02.07.2022
Конечни оценки по предметот Вовед во професија нутриционизам - Битола02.07.2022
КОНЕЧНИ РЕЗУЛТАТИ ПО ПРЕДМЕТОТ ТЕХНОЛОГИЈА НА ХРАНА ОД НЕЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО - БИТОЛА30.06.2022
КОНЕЧНИ РЕЗУЛТАТИ ПО ПРЕДМЕТОТ ТЕХНОЛОГИЈА НА ХРАНА ОД НЕЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО - ВЕЛЕС30.06.2022
КОНЕЧНИ ОЦЕНИ ПО СЕНЗОРНА АНАЛИЗА НА ХРАНА - БИТОЛА29.06.2022
Резултати од испит по предметот Биостатистика - Велес29.06.2022
Резултати од испит по предметот Математика - Велес29.06.2022
Резултати од испит по предметот Математика 2 - Велес29.06.2022
Резултати од испит по предметот Математика - Битола29.06.2022
Конечни резултати од испит по предметот Храна и култура - Велес29.06.2022
Конечни резултати од испит по предметот Технологија на шеќер и кондиторски производи - Велес29.06.2022
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ ПРЕХРАНБЕНА МИКРОБИОЛОГИЈА - Втор циклус29.06.2022
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ НУТРИТИВНИ АСПЕКТИ НА СОСТОЈКИТЕ НА ХРАНА - Втор циклус29.06.2022
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ ДИЕТОПРЕВЕНЦИЈА И ДИЕТОТЕРАПИЈА - Втор циклус29.06.2022
КОНЕЧНИ РЕЗУЛТАТИ ПО ПРЕДМЕТОТ ЗАЧИНИ И ЛЕКОВИТИ РАСТЕНИЈА - ВЕЛЕС29.06.2022
КОНЕЧНИ РЕЗУЛТАТИ ПО ПРЕДМЕТОТ ЗАЧИНИ И ЛЕКОВИТИ РАСТЕНИЈА - БИТОЛА29.06.2022
КОНЕЧНИ ОЦЕНИ ПО СЕНЗОРНА АНАЛИЗА НА ХРАНА - ВЕЛЕС29.06.2022
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ СИСТЕМИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА - Втор циклус28.06.2022
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ TЕХНОЛОГИЈА НА АЛКОХОЛНИ ФЕРМЕНТАЦИОНИ ПРОИЗВОДИ - Велес28.06.2022
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ ПРОЦЕСИ НА ПОДГОТОВКА НА ХРАНА - Велес28.06.2022
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ ПОЗНАВАЊЕ НА ИСХРАНАТА 2 - Велес28.06.2022
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ ПРИНЦИПИ НА ПРЕХРАНБЕНО ИНЖЕНЕРСТВО И БИОТЕХНОЛОГИЈА - Велес28.06.2022
Конечни оценки по Биохемија 2 - Велес27.06.2022
Конечни оценки по Аналитичка хемија - Велес27.06.2022
Резултати од испит по предметот Основи на физиологија на човекот - Битола23.06.2022
Резултати од испит по предметот Прехранбена микробиологија - Битола23.06.2022
Резултати од испит по предметот Угоност и недохранетост - Битола23.06.2022
Резултати од испит по предметот Основи на диетотерапија - Велес23.06.2022
Резултати од испит по предметот Процеси на подготовка на храна - Кичево22.06.2022
Резултати од испит по предметот Познавање на исхрана 2 - Кичево22.06.2022
Резултати од колоквиумите по Технологија на пакување и амбалажирање/Материјали во контакт со храна (почетно ниво) - Велес21.06.2022
Резултати од втор колоквиум по предметот Технолошки операции 2 - Велес21.06.2022
Резултати од втор колоквиум/испит по предметот Основи на технолошки операции - Велес21.06.2022
Резултати од втор колоквиум по предметот Основи на инженерска техника - Велес21.06.2022
Резултати од испит по предметот Процеси на подготовка на храна - Битола20.06.2022
Резултати од испит и втор колоквиум по Технологија на храна од животинско потекло - Битола18.06.2022
Резултати од испит и втор колоквиум по Квалитет и безбедност на храна - Битола18.06.2022
Резултати од испит по предметот Храна и култура - Велес17.06.2022
Резултати од испит по предметот Вовед во прехранбена технологија и биотехнологија - Велес17.06.2022
Резултати од испит по предметот Системи за управување со квалитет и безбедност на храна - Втор циклус студии17.06.2022
Резултати од испит по предметот Одбрани поглавја од прехранбена технологија и биотехнологија - Втор циклус студии17.06.2022
Прелиминарни оценки по предметот Вовед во професија нутриционизам - Битола17.06.2022
Прелиминарни оценки по предметот Вовед во професија нутриционизам - Велес17.06.2022
Прелиминарни резултати од испитот по Технологија на храна од неживотинско потекло - Битола17.06.2022
Резулати од испит/втор колоквиум по Вовед во професија нутриционизам - Велес17.06.2022
Прелиминарни резултати од испитот по Технологија на храна од неживотинско потекло - Велес17.06.2022
Прелиминарни резултати од испитот по Зачини и лековити растенија - Битола17.06.2022
Резултати од испитот по Основи на токсикологија - Битола17.06.2022
Прелиминарни резултати од испитот по Зачини и лековити растенија - Велес17.06.2022
Резултати од испитот по Зачини и лековити растенија - Велес17.06.2022
Прелиминарни резултати од испитот по Технологија на шеќер и кондиторски производи - Велес16.06.2022
Прелиминарни оценки од испитот по органска хемија - Кичево16.06.2022
Резултати од дополнителниот испит по органска хемија - Кичево16.06.2022
Прелиминарни оценки од испитот (и колоквиумите) по аналитика на храна - Битола16.06.2022
Прелиминарни оценки од испитот по органска хемија - Битола16.06.2022
Прелиминарни оценки од испитот (и колоквиумите) по аналитика на храна - Велес16.06.2022
Резултати од испит по предметот Суровини во прехранбена индустрија - Велес15.06.2022
Конечни оценки по предметот Интернет и мултимедија - Велес и Битола15.06.2022
Резултати од испит по предметот Научно-истражувачки методи во прехранбената технологија и нутриционизмот,анализа на податоци и биостатистика - Трет циклус студии14.06.2022
Резултати од испит по предметот Органска хемија - Кичево13.06.2022
Резултати од испит по предметот Органска хемија - Битола13.06.2022
Резултати од испит по предметот Општа хемија - Битола13.06.2022
Резултати од испит по предметот Општа хемија - Велес13.06.2022
Резултати од испит по предметот Аналитика на храна - Велес13.06.2022
Резултати од испит по предметот Органска хемија - Велес13.06.2022
Резултати од втор колоквиум по предметот Конзервирање на прехранбени производи - Велес13.06.2022
Резултати од втор колоквиум по предметот Процеси на подготовка на храна - Велес09.06.2022
Резултати од втор колоквиум и испит по предметот Технологија на храна од животинско потекло - Велес09.06.2022
Резултати од втор колоквиум и испит по предметот Квалитет и безбедност на храна - Велес09.06.2022
Резултати од втор колоквиум по предметот Технологија на алкохолни ферментациони производи - Велес09.06.2022
Резултати од втор колоквиум по предметот Познавање на исхрана 2 - Велес09.06.2022
Резултати од втор колоквиум по предметот Англиски јазик 2 - Велес09.06.2022
Прелиминарни оценки за студентите кои положиле преку колоквиуми по предметот Интернет и мултимедија - Велес и Битола07.06.2022
Резултати од втор колоквиум по предметот Интернет и мултимедија - Велес07.06.2022
Резултати од втор колоквиум по предметот Основи на диетотерапија - Велес06.06.2022
Резултати од втор колоквиум по предметот Биохемија 2 - Битола06.06.2022
Резултати од втор колоквиум по предметот Сензорна анализа на храна - Битола06.06.2022
Резултати од втор колоквиум по предметот Технологија на храна од животинско потекло - Велес04.06.2022
Резултати од втор колоквиум по предметот Квалитет и безбедност на храна - Велес04.06.2022
Прелиминарни резултати од втор колоквиум по предметот Технологија на храна од неживотинско потекло - Велес и Битола02.06.2022
Резултати од втор колоквиум по предметот Технологија на шеќер и кондиторски производи - Велес02.06.2022
Прелиминарни резултати од втор колоквиум по предметот Зачини и лековити растенија - Велес02.06.2022
Конечни резултати од испит по предметот Процеси на подготовка на храна01.06.2022
Резултати од втор колоквиум по предметот Процеси на подготовка на храна- Битола01.06.2022
Резултати од втор колоквиум по предметот Познавање на исхрана 2- Битола01.06.2022
Резултати од втор колоквиум по предметот Органска хемија - Битола01.06.2022
Резултати од втор колоквиум по предметот Аналитика на храна - Битола01.06.2022
Резултати од втор колоквиум по предметот Технолошки операции 2 - Велес01.06.2022
Резултати од втор колоквиум по предметот Технологија на безалкохолни и
освежителни пијалоци - Велес
01.06.2022
Резултати од втор колоквиум по предметот Органска хемија - Велес01.06.2022
Резултати од втор колоквиум по предметот Аналитика на храна - Велес01.06.2022
Резултати од втор колоквиум по предметот Вовед во професија нутриционизам - Битола31.05.2022
Резултати од втор колоквиум по предметот Вовед во професија нутриционизам - Велес31.05.2022
Резултати од втор колоквиум по предметот Технологија на вода и отпадни води - Велес30.05.2022
Резултати од втор колоквиум по предметот Основи на физиологија на човекот - Велес30.05.2022
Резултати од втор колоквиум по предметот Основи на физиологија на човекот - Битола30.05.2022
Резултати од втор колоквиум по предметот Основи на диетотерапија - Битола30.05.2022
Резултати од втор колоквиум по предметот Основи на технолошки операции - Велес30.05.2022
Резултати од втор колоквиум по предметот Основи на инженерска техника - Велес30.05.2022
Резултати од втор колоквиум по предметот Технологија на пакување и амбалажирање - Велес30.05.2022
Резултати од втор колоквиум по предметот Основи на токсикологија - Велес30.05.2022
Резултати од втор колоквиум по предметот Технологија на храна од животинско потекло - Битола30.05.2022
Резултати од втор колоквиум по предметот Квалитет и безбедност на храна - Битола30.05.2022
Резултати од втор колоквиум по предметот Интернет и мултимедија - Битола28.05.2022
Резултати од втор колоквиум по предметот Технологија на месо, живина и јајца - Велес26.05.2022
Резултати од втор колоквиум по предметот Квалитет и безбедност на храна - Велес26.05.2022
Резултати од втор колоквиум по предметот Интернет и мултимедија - Велес26.05.2022
РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОР КОЛОКВИУМ ПО СЕНЗОРНА АНАЛИЗА НА ХРАНА - ВЕЛЕС26.05.2022
РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОР КОЛОКВИУМ ПО БИОХЕМИЈА 2 - ВЕЛЕС26.05.2022
РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОР КОЛОКВИУМ ПО АНАЛИТИЧКА ХЕМИЈА - ВЕЛЕС26.05.2022
ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОР КОЛОКВИУМ ПО ЗАЧИНИ И ЛЕКОВИТИ РАСТЕНИЈА - БИТОЛА25.05.2022
ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ОД ВТОР КОЛОКВИУМ ПО ТЕХНОЛОГИЈА НА ХРАНА ОД НЕЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО - БИТОЛА25.05.2022
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ СУРОВИНИ ВО ПРЕХРАНБЕНА ИНДУСТРИЈА17.05.2022
Резултати од испитот по предметот Сензорна анализа на храна - Велес16.05.2022
Резултати од испитот по предметот Процеси на подготовка на храна13.05.2022
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ ПРИНЦИПИ НА ПРЕХРАНБЕНО ИНЖЕНЕРСТВО И БИОТЕХНОЛОГИЈА - ВЕЛЕС13.05.2022
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ НУТРИТИВНИ АСПЕКТИ НА СОСТОЈКИТЕ НА ХРАНА - ВТОР ЦИКЛУС09.05.2022
Резултати од испитот по Храна и култура - Велес06.05.2022
Резултати од испитот по Технологија на храна од неживотинско потекло - Велес06.05.2022
Резултати од испитот по општа хемија - Кичево05.05.2022
Резултати од испитот по инструментални и аналитички методи во исхраната - Велес05.05.2022
Резултати од испитот по органска хемија - Битола05.05.2022
Резултати од испитот по органска хемија - Велес05.05.2022
Резултати од испитот по општа хемија - Битола05.05.2022
Резултати од испитот по општа хемија - Велес05.05.2022
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ ОКСИДАНСИ И АНТИОКСИДАНСИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ03.05.2022
РЕЗУЛТАТИ ОД ПОПРАВЕН ПРВ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ ТЕХНОЛОГИЈА НА АЛКОХОЛНИ ФЕРМЕНТАЦИОНИ ПРОИЗВОДИ - ВЕЛЕС03.05.2022
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ ПО МЕТОДИ ЗА ПРОЦЕНА НА КВАЛИТЕТ НА ИСХРАНАТА НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ03.05.2022
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ ВОВЕД ВО ПРЕХРАНБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА И БИОТЕХНОЛОГИЈА - ВЕЛЕС28.04.2022
РЕЗУЛТАТИ ОД ПОПРАВЕН ПРВ КОЛОКВИУМ ПО ПРЕДМЕТОТ КОНЗЕРВИРАЊЕ НА ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ - ВЕЛЕС27.04.2022
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА - КИЧЕВО27.04.2022
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ ТЕХНОЛОГИЈА НА ХРАНА ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛO - КИЧЕВО27.04.2022
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ ТЕХНОЛОГИЈА НА ХРАНА ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛO - БИТОЛА27.04.2022
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ ЗАКОНСКИ ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА ХРАНАТА - ВЕЛЕС27.04.2022
Резултати од поправен прв колоквиум по предметот Основи на технолошки операции26.04.2022
Резултати од испит по предметот Хемиски опасности во храна - Втор циклус21.04.2022
РЕЗУЛТАТИ ОД ПОПРАВЕН ПРВ КОЛОКВИУМ ПО ПРОЦЕСИ НА ПОДГОТОВКА НА ХРАНА20.04.2022
РЕЗУЛТАТИ ОД ИСПИТ ПО ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА ОД ПРЕХРАНБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА И БИОТЕХНОЛОГИЈА - ВТОР ЦИКЛУС20.04.2022
КОНЕЧНИ РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ КОЛОКВИУМ ПО ТЕХНОЛОГИЈА НА ХРАНА ОД НЕЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО20.04.2022
Резулати од испит по Квалитет и безбедност на храна (напредно ниво) - Втор циклус19.04.2022
Резулати од поправен прв колоквиум по Интернет и мултимедија18.04.2022
Резулати од прв колоквиум по Технологија на вода и отпадни води18.04.2022
Резулати од прв колоквиум по Основи на физиологија на човекот18.04.2022
Резулати од прв поправен колоквиум по Вовед во професија нутриционизам14.04.2022
Резултати од првиот колоквиум пo Конзервирање на прехранбени производи14.04.2022
Резултати од првиот колоквиум пo Технологија на алкохолни ферментациони производи14.04.2022
Резултати од првиот колоквиум пo Процеси на подготовка на храна14.04.2022
Резултати од првиот колоквиум пo Познавање на исхрана 214.04.2022
Резултати од првиот колоквиум пo Сензорна анализа на храна11.04.2022
Резултати од првиот колоквиум пo Технолошки операции 2 - Велес10.04.2022
Резултати од првиот колоквиум пo Основи на технолошки операции10.04.2022
Резултати од првиот колоквиум пo Технологија на пакување и амбалажирање/Материјали во контакт со храна10.04.2022
Резултати од првиот колоквиум пo Технологија на шеќер и кондиторски производи - Велес10.04.2022
Резултати од првиот колоквиум пo Биохемија 210.04.2022
Резултати од првиот колоквиум пo Аналитичка хемија - Велес10.04.2022
Резултати од првиот колоквиум пo Основи на токсикологија10.04.2022
Резултати од првиот колоквиум пo технологија на безалкохолни и освежителни пијалоци - Велес09.04.2022
Резултати од првиот колоквиум пo органска хемија - Битола09.04.2022
Резултати од првиот колоквиум пo органска хемија - Велес09.04.2022
Резултати од првиот колоквиум пo аналитика на храна - Битола09.04.2022
Резултати од првиот колоквиум пo аналитика на храна - Велес09.04.2022
Резулати од испит по Микробиологија на храна - Трет циклус09.04.2022
Резулати од прв колоквиум по Основи на диетотерапија09.04.2022
Резулати од прв колоквиум по Хигиена на прехранбени продукти - Велес08.04.2022
Резулати од прв колоквиум по Технологија на храна од животинско потекло - Велес08.04.2022
Резулати од прв колоквиум по Технологија на храна од животинско потекло - Битола08.04.2022
Резулати од прв колоквиум по Технологија на месо живина и јајца - Велес08.04.2022
Резулати од прв колоквиум по Квалитет и безбедност на храна - Велес08.04.2022
Резулати од прв колоквиум по Квалитет и безбедност на храна - Битола08.04.2022
Резулати од прв колоквиум по Вовед во професија нутриционизам - Битола07.04.2022
Резулати од прв колоквиум по Вовед во професија нутриционизам - Велес07.04.2022
РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ КОЛОКВИУМ ПО ОСНОВИ НА ИНЖЕНЕРСКА ТЕХНИКА07.04.2022
РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВ КОЛОКВИУМ ПО ТЕХНОЛОГИЈА НА ХРАНА ОД НЕЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО07.04.2022
Резултати од прв колоквиум по предметот Зачини и лековити растенија06.04.2022
Резултати од колоквиум 1 од предметот Интернет и мултимедија06.04.2022
Резултати од испитот од трет циклус студии по Научно-истражувачки методи во прехранбената технологија и нутриционизмот, анализа на податоци и биостатистика25.03.2022
Резултати од испитот од трет циклус студии по Мутагени и канцерогени
супстанци во храна
24.03.2022
Резултати од испит по предметот Органска, квалитетна и безбедна храна - Трет циклус12.03.2022
Резултати од испит по предметот Масти и масла од одбрани култури - Втор циклус28.02.2022
Резултати од испит по предметот Процеси на подготовка на храна24.02.2022
Резултати од испит по предметот Принципи на прехранбено инженерство и биотехнологија - Велес24.02.2022
Резултати од испит по предметот Квалитет и безбедност на храна (напредно ниво) - Втор циклус студии23.02.2022
Резултати од испит по предметот Нутритивни аспекти на состојки на храна - Втор циклус студии23.02.2022
Резултати од испит по предметот Диетотерапија кај малнутриции, здебеленост и комобидитети - Втор циклус студии23.02.2022
Резултати од испит по предметот Одбрани поглавја од прехранбена технологија и биотехнологија - Втор циклус студии17.02.2022
Резултати од испитот по предметот Основи на диетотерапија - Битола16.02.2022
Резултати од испит по предметот Функционална храна - Втор циклус студии16.02.2022
Конечни оценки по предметот Вовед во прехранбена технологија и биотехнологија - Битола15.02.2022
Конечни оценки по предметот Вовед во прехранбена технологија и биотехнологија - Велес15.02.2022
Резултати од испит по предметот Основи на физиологија на човекот - Велес14.02.2022
Резултати од испит по предметот Процеси на подготовка на храна14.02.2022
Резултати од втор колоквиум/испит по предметот Биологија14.02.2022
Резултати од втор колоквиум/испит по предметот Суровини во прехранбена индустрија14.02.2022
Конечни резултати од испит по предметот Технологија на храна од овошје и зеленчук - Велес14.02.2022
Конечни резултати од испит по предметот Храна и култура - Велес14.02.2022
Конечни резултати од испит по предметот Технологија на храна од животинско потекло - Велес14.02.2022
Конечни резултати од испит по предметот Храна и култура - Битола14.02.2022
Конечни резултати од испит по предметот Технологија на храна од животинско потекло - Битола14.02.2022
Резултати од втор колоквиум и испит по предметот Вовед во прехранбена технологија и биотехнологија - Битола11.02.2022
Резултати од втор колоквиум и испит по предметот Вовед во прехранбена технологија и биотехнологија - Велес11.02.2022
Резултати од втор колоквиум по предметот Технологија на млеко и млечни производи - Велес11.02.2022
Резултати од испит по предметот Законски прописи од областа на храната - Велес11.02.2022
Резултати од испит по предметот Квалитет и безбедност на храна - Велес11.02.2022
Резултати од испит по предметот Квалитет и безбедност на храна - Битола11.02.2022
Резултати од испит по предметот Квалитет и безбедност на храна - Кичево11.02.2022
Резултати од испит по предметот Технологија на храна од животинско потекло - Битола11.02.2022
Резултати од испит по предметот Технологија на храна од животинско потекло - Велес11.02.2022
Конечни оценки по предметот Нова храна - Битола10.02.2022
Конечни оценки по предметот Нова храна - Велес10.02.2022
Прелиминарни оценки од испитот по Општа хемија - Велес10.02.2022
Резултати од испит и конечни оценки по предметот Биохемија 2 - Кичево09.02.2022
Конечни оценки по предметот Исхрана на жени, спортисти и стари луѓе09.02.2022
Прелиминарни резултати од испитот по Храна и култура - Битола09.02.2022
Прелиминарни резултати од испитот по Храна и култура - Велес09.02.2022
Прелиминарни резултати од испитот по Технологија на храна од неживотинско потекло - Велес09.02.2022
Прелиминарни резултати од испитот по Технологија на храна од неживотинско потекло - Битола09.02.2022
Прелиминарни оценки од испитот по Општа хемија - Битола09.02.2022
Прелиминарни оценки од испитот по Инструментални и аналитички методи во исхраната - Велес09.02.2022
Прелиминарни оценки од испитот по Инструментални и аналитички методи во исхраната - Битола09.02.2022
Прелиминарни оценки од испитот по Загадувачи во прехранбената индустрија - Велес09.02.2022
Прелиминарни оценки од испитот по Загадувачи во прехранбената индустрија - Битола09.02.2022
Прелиминарни оценки од испитот по Органска хемија - Битола09.02.2022
Прелиминарни оценки од испитот по Органска хемија - Велес09.02.2022
Резултати од испитот по Загадувачи во прехранбената индустрија - Велес09.02.2022
Резултати од испитот по Загадувачи во прехранбената индустрија - Битола09.02.2022
Резултати од испитот по Органска хемија - Битола09.02.2022
Резултати од испитот по Органска хемија - Велес09.02.2022
Резултати од испитот по Инструментални и аналитички методи во исхраната - Битола09.02.2022
Резултати од испитот по Инструментални и аналитички методи во исхраната - Велес09.02.2022
Резултати од испитот по Oпшта хемија - Велес09.02.2022
Резултати од испитот по Oпшта хемија - Битола09.02.2022
Прелиминарни резултати од испит по Технологија на овошје и зеленчук - Велес07.02.2022
Конечни оценки по Исхрана на жени, спортисти и стари луѓе04.02.2022
Конечни оценки по Биохемија 104.02.2022
Резултати од испит и втор колоквиум по Биохемија 1 - Битола04.02.2022
Резултати од испит и втор колоквиум по Прехранбена микробиологија03.02.2022
Резултати од испит по Процесна опрема во прехранбена индустрија - Велес02.02.2022
Резултати од втор колоквиум и испит по Познавање на исхраната 1 - Битола01.02.2022
Резултати од испитот по Основи на компјутерско работење (Компјутери и апликативен софтвер) - Велес01.02.2022
Прелимнинарни оценки по предметот Деловно и професионално комуницирање19.01.2022
Резултати од испит и втор колквиум и прелимнинарни оценки по предметот Претприемништво и мал бизнис 28.01.2022
Резултати од испит и повторен втор колквиум и прелимнинарни оценки по предметот Маркетинг на прехранбени производи28.01.2022
Резултати од испит и повтортен втор колквиум и прелимнинарни оценки по предметот ОКР(КАС)28.01.2022
Резулати од испит по Основи на технолошки операции и Основи на инженерска техника27.01.2022
Резулати од испит по Вовед во професија нутриционизам - Битола26.01.2022
Резултати од вториот колоквиум по Биохемија 126.01.2022
Резултати од вториот колоквиум по Исхрана на жени, спортисти и стари лица26.01.2022
Резултати од вториот колоквиум по Општа хемија - Битола21.01.2022
Резултати од вториот колоквиум по Загадувачи во прехранбена индустрија - Битола21.01.2022
Резултати од вториот колоквиум по Инструментални и аналитички методи во исхраната - Битола21.01.2022
Резултати од вториот колоквиум по Загадувачи во прехранбена индустрија - Велес21.01.2022
Резултати од вториот колоквиум по Општа хемија - Велес21.01.2022
Резултати од вториот колоквиум по Инструментални и аналитички методи во исхраната - Велес21.01.2022
Резултати од втор колоквиум по предметот Технологија на млеко и млечни производи21.01.2022
Резултати од втор колквиум и прелимнинарни оценки по предметот Претприемништво и мал бизнис19.01.2022
Резултати од втор колквиум и прелимнинарни оценки по предметот Основи на комјутерско работење (Комјутери и апликативен софтвер)19.01.2022
Резултати од втор колквиум и прелимнинарни оценки по предметот Маркетинг на прехранбени производи19.01.2022
Резултати од втор колoквиум по предметот Биологија18.01.2022
Резултати од втор колoквиум по предметот Технологија на овошје и заленчук - Велес18.01.2022
Резултати од втор колoквиум по предметот Прехранбена микробиологија18.01.2022
Резултати од втор колoквиум по предметот Угоеност и недохранетост18.01.2022
Резултати од втор колoквиум по предметот Познавање на исхрана 118.01.2022
Резултати од втор колoквиум по предметот Храна и култура18.01.2022
Резултати од втор колoквиум по предметот Суровини во прехранбена индустрија17.01.2022
Резултати од втор колoквиум и прелимнинарни оценки по предметот Претприемништво и мал бизнис14.01.2022
Прелиминарни оценки од колоквиум по предметот Вовед во прехранбена технологија и биотехнологија - Битола14.01.2022
Резултати од втор колоквиум по предметот Вовед во прехранбена технологија и биотехнологија - Битола14.01.2022
Прелиминарни оценки од колоквиум по предметот Вовед во прехранбена технологија и биотехнологија - Велес14.01.2022
Прелиминарни оценки од колоквиум по предметот Технологија на масти и масла - Велес14.01.2022
Резултати од втор колоквиум по предметот Вовед во прехранбена технологија и биотехнологија - Велес14.01.2022
Резултати од втор колоквиум по предметот Технологија на масти и масла - Велес14.01.2022
Прелиминарни оценки од колоквиум по предметот Нова храна - Битола12.01.2022
Прелиминарни оценки од колоквиум по предметот Нова храна - Велес12.01.2022
Резултати од втор колоквиум по предметот Нова храна - Битола12.01.2022
Резултати од втор колоквиум по предметот Нова храна - Велес12.01.2022
Резултати од прв колоквиум по предметот Принципи на прехранбено инженерство и биотехнологија - Велес30.12.2021
Резултати од прв колоквиум по предметот Исхрана на жени, спортисти и стари лица14.12.2021
Резултати од прв колоквиум по предметот Биохемија 114.12.2021
Резултати од Ноемвриска испитна сесија по предметот Сензорна анализа на храна - Кичево13.12.2021
Резултати од Ноемвриска испитна сесија по предметот Биохемија 2 - Кичево13.12.2021
Резултати од поправен прв колоквиум по предметот Суровини за прехранбена индустрија13.12.2021
Резултати од Ноемвриска испитна сесија по предметот Методи за процена на квалитет на исхраната - втор циклус09.12.2021
Резултати од поправен прв колоквиум по предметот Општа хемија - Битола09.12.2021
Резултати од прв колоквиум по предметот Општа хемија - Битола09.12.2021
Резултати од поправен прв колоквиум по предметот Општа хемија - Велес09.12.2021
Резултати од прв колоквиум по предметот Општа хемија - Велес09.12.2021
Резултати од поправен прв колоквиум по предметот Инструментални и аналитички
методи во исхраната - Велес
09.12.2021
Резултати од Ноемвриска испитна сесија по предметот Процеси на подготовка на храна07.12.2021
Резултати од Ноемвриска испитна сесија по предметот Процесирање на храна со задржан оптимален нутритивен квалитет - втор циклус07.12.2021
Резултати од Ноемвриска испитна сесија по предметот Биоактивни компоненти во храна - втор циклус07.12.2021
Резултати од поправен прв колоквиум по предметот Биологија07.12.2021
Резултати од поправен прв колоквиум по предметот Угоеност и недохранетост05.12.2021
Резултати од поправен прв колоквиум по предметот Прехранбена микробиологија05.12.2021
Резултати од поправен прв колоквиум по предметот Вовед во прехранбена технологија и биотехнологија - Битола03.12.2021
Резултати од поправен прв колоквиум по предметот Вовед во прехранбена технологија и биотехнологија - Велес03.12.2021
Резултати од прв колоквиум по предметот Биологија01.12.2021
Резултати од прв колоквиум по предметот Претприемништво и мал бизнис01.12.2021
Резултати од прв колоквиум по предметот Маркетинг на прехранбени
производи
01.12.2021
Резултати од прв колоквиум по предметот Деловно и професионално
комуницирање
01.12.2021
Резултати од прв колоквиум по предметот Основи на компјутерско работење(Компјутери и апликативен софтвер)01.12.2021
Резултати од прв колоквиум по предметот Законски прописи од областа на храната30.11.2021
Резултати од прв колоквиум по предметот Технологија на млеко и млечни производи - Велес29.11.2021
Резултати од прв колоквиум по предметот Суровини во прехранбена индустрија29.11.2021
Резултати од прв колоквиум по предметот Познавање на исхрана 129.11.2021
Резултати од прв колоквиум по предметот Угоеност и недохранетост29.11.2021
Резултати од прв колоквиум по предметот Инструментални и аналитички методи
во исхраната - Битола
29.11.2021
Резултати од прв колоквиум по предметот Инструментални и аналитички методи
во исхраната - Велес
29.11.2021
Резултати од Ноемвриска испитна сесија по предметот Системи за управување со квалитет и безбедност на храна - втор циклус студии28.11.2021
Резултати од прв колоквиум по предметот Загадувачи во прехранбена индустрија - Битола26.11.2021
Резултати од прв колоквиум по предметот Загадувачи во прехранбена индустрија - Велес26.11.2021
Резултати од прв колоквиум по предметот Вовед во прехранбена технологија и биотехнологија - Битола26.11.2021
Резултати од прв колоквиум по предметот Вовед во прехранбена технологија и биотехнологија - Велес26.11.2021
Резултати од прв колоквиум по предметот Храна и култура25.11.2021
Резултати од прв колоквиум по предметот Технолгоија на масти и масла25.11.2021
Резултати од прв колоквиум по предметот Нова храна - Битола25.11.2021
Резултати од прв колоквиум по предметот Нова храна - Велес25.11.2021
Резултати од Ноемвриска испитна сесија по предметот Процеси на подготовка на храна25.11.2021
Резултати од прв колоквиум по предметот Прехранбена микробиологија24.11.2021
Резултати од Ноемвриска испитна сесија по Диетотерапија - Битола24.11.2021
Резултати од прв колоквиум по предметот Технологија на овошје и зеленчук23.11.2021
Резултати од Ноемвриска испитна сесија по предметот Технологија на храна од животинско потекло - Кичево16.11.2021
Резултати од Ноемвриска испитна сесија по предметот Суровини во прехранбена индустрија - Кичево16.11.2021
Резултати од Ноемвриска испитна сесија по предметот Технологија на храна од животинско потекло - Битола16.11.2021
Резултати од Ноемвриска испитна сесија по предметот Квалитет и безбедност на храна - Битола16.11.2021
Резултати од Ноемвриска испитна сесија по предметот Технологија на храна од животинско потекло - Велес16.11.2021
Резултати од Ноемвриска испитна сесија по предметот Квалитет и безбедност на храна - Велес16.11.2021
Резултати од Ноемвриска испитна сесија по предметот Основи на технолошки операции16.11.2021
Резултати од Ноемвриска испитна сесија по предметот Процесна опрема во прехранбена индустрија16.11.2021
Резултати од Ноемвриска испитна сесија по предметот Општа хемија – Кичево15.11.2021
Резултати од Ноемвриска испитна сесија по предметот Загадувачи во прехранбената индустрија – Битола15.11.2021
Резултати од Ноемвриска испитна сесија по предметот Органска хемија – Битола15.11.2021
Резултати од Ноемвриска испитна сесија по предметот Аналитика на храна – Битола15.11.2021
Резултати од Ноемвриска испитна сесија по предметот Инструментални и аналитички методи во исхраната – Велес15.11.2021
Резултати од Ноемвриска испитна сесија по предметот Загадувачи во прехранбената индустрија – Велес15.11.2021
Резултати од Ноемвриска испитна сесија по предметот Органска хемија – Велес15.11.2021
Конечни резултати од Ноемвриска испитна сесија по предметот Технологија на храна од неживотинско потекло – Кичево15.11.2021
Конечни резултати од Ноемвриска испитна сесија по предметот Технологија на храна од неживотинско потекло – Битола15.11.2021
Резултати од Ноемвриска испитна сесија по предметот Биологија - Битола11.11.2021
Прелиминарни резултати од Ноемвриска испитна сесија по предметот Технологија на храна од неживотинско потекло - Кичево10.11.2021
Прелиминарни резултати од Ноемвриска испитна сесија по предметот Технологија на храна од неживотинско потекло - Битола10.11.2021