Почетна/Студенти/Резултати

Резултати

НасловДатум на објавување
Резултати од втор колoквиум и прелимнинарни оценки по предметот Претприемништво и мал бизнис14.01.2022
Прелиминарни оценки од колоквиум по предметот Вовед во прехранбена технологија и биотехнологија - Битола14.01.2022
Резултати од втор колоквиум по предметот Вовед во прехранбена технологија и биотехнологија - Битола14.01.2022
Прелиминарни оценки од колоквиум по предметот Вовед во прехранбена технологија и биотехнологија - Велес14.01.2022
Прелиминарни оценки од колоквиум по предметот Технологија на масти и масла - Велес14.01.2022
Резултати од втор колоквиум по предметот Вовед во прехранбена технологија и биотехнологија - Велес14.01.2022
Резултати од втор колоквиум по предметот Технологија на масти и масла - Велес14.01.2022
Прелиминарни оценки од колоквиум по предметот Нова храна - Битола12.01.2022
Прелиминарни оценки од колоквиум по предметот Нова храна - Велес12.01.2022
Резултати од втор колоквиум по предметот Нова храна - Битола12.01.2022
Резултати од втор колоквиум по предметот Нова храна - Велес12.01.2022
Резултати од прв колоквиум по предметот Принципи на прехранбено инженерство и биотехнологија - Велес30.12.2021
Резултати од прв колоквиум по предметот Исхрана на жени, спортисти и стари лица14.12.2021
Резултати од прв колоквиум по предметот Биохемија 114.12.2021
Резултати од Ноемвриска испитна сесија по предметот Сензорна анализа на храна - Кичево13.12.2021
Резултати од Ноемвриска испитна сесија по предметот Биохемија 2 - Кичево13.12.2021
Резултати од поправен прв колоквиум по предметот Суровини за прехранбена индустрија13.12.2021
Резултати од Ноемвриска испитна сесија по предметот Методи за процена на квалитет на исхраната - втор циклус09.12.2021
Резултати од поправен прв колоквиум по предметот Општа хемија - Битола09.12.2021
Резултати од прв колоквиум по предметот Општа хемија - Битола09.12.2021
Резултати од поправен прв колоквиум по предметот Општа хемија - Велес09.12.2021
Резултати од прв колоквиум по предметот Општа хемија - Велес09.12.2021
Резултати од поправен прв колоквиум по предметот Инструментални и аналитички
методи во исхраната - Велес
09.12.2021
Резултати од Ноемвриска испитна сесија по предметот Процеси на подготовка на храна07.12.2021
Резултати од Ноемвриска испитна сесија по предметот Процесирање на храна со задржан оптимален нутритивен квалитет - втор циклус07.12.2021
Резултати од Ноемвриска испитна сесија по предметот Биоактивни компоненти во храна - втор циклус07.12.2021
Резултати од поправен прв колоквиум по предметот Биологија07.12.2021
Резултати од поправен прв колоквиум по предметот Угоеност и недохранетост05.12.2021
Резултати од поправен прв колоквиум по предметот Прехранбена микробиологија05.12.2021
Резултати од поправен прв колоквиум по предметот Вовед во прехранбена технологија и биотехнологија - Битола03.12.2021
Резултати од поправен прв колоквиум по предметот Вовед во прехранбена технологија и биотехнологија - Велес03.12.2021
Резултати од прв колоквиум по предметот Биологија01.12.2021
Резултати од прв колоквиум по предметот Претприемништво и мал бизнис01.12.2021
Резултати од прв колоквиум по предметот Маркетинг на прехранбени
производи
01.12.2021
Резултати од прв колоквиум по предметот Деловно и професионално
комуницирање
01.12.2021
Резултати од прв колоквиум по предметот Основи на компјутерско работење(Компјутери и апликативен софтвер)01.12.2021
Резултати од прв колоквиум по предметот Законски прописи од областа на храната30.11.2021
Резултати од прв колоквиум по предметот Технологија на млеко и млечни производи - Велес29.11.2021
Резултати од прв колоквиум по предметот Суровини во прехранбена индустрија29.11.2021
Резултати од прв колоквиум по предметот Познавање на исхрана 129.11.2021
Резултати од прв колоквиум по предметот Угоеност и недохранетост29.11.2021
Резултати од прв колоквиум по предметот Инструментални и аналитички методи
во исхраната - Битола
29.11.2021
Резултати од прв колоквиум по предметот Инструментални и аналитички методи
во исхраната - Велес
29.11.2021
Резултати од Ноемвриска испитна сесија по предметот Системи за управување со квалитет и безбедност на храна - втор циклус студии28.11.2021
Резултати од прв колоквиум по предметот Загадувачи во прехранбена индустрија - Битола26.11.2021
Резултати од прв колоквиум по предметот Загадувачи во прехранбена индустрија - Велес26.11.2021
Резултати од прв колоквиум по предметот Вовед во прехранбена технологија и биотехнологија - Битола26.11.2021
Резултати од прв колоквиум по предметот Вовед во прехранбена технологија и биотехнологија - Велес26.11.2021
Резултати од прв колоквиум по предметот Храна и култура25.11.2021
Резултати од прв колоквиум по предметот Технолгоија на масти и масла25.11.2021
Резултати од прв колоквиум по предметот Нова храна - Битола25.11.2021
Резултати од прв колоквиум по предметот Нова храна - Велес25.11.2021
Резултати од Ноемвриска испитна сесија по предметот Процеси на подготовка на храна25.11.2021
Резултати од прв колоквиум по предметот Прехранбена микробиологија24.11.2021
Резултати од Ноемвриска испитна сесија по Диетотерапија - Битола24.11.2021
Резултати од прв колоквиум по предметот Технологија на овошје и зеленчук23.11.2021
Резултати од Ноемвриска испитна сесија по предметот Технологија на храна од животинско потекло - Кичево16.11.2021
Резултати од Ноемвриска испитна сесија по предметот Суровини во прехранбена индустрија - Кичево16.11.2021
Резултати од Ноемвриска испитна сесија по предметот Технологија на храна од животинско потекло - Битола16.11.2021
Резултати од Ноемвриска испитна сесија по предметот Квалитет и безбедност на храна - Битола16.11.2021
Резултати од Ноемвриска испитна сесија по предметот Технологија на храна од животинско потекло - Велес16.11.2021
Резултати од Ноемвриска испитна сесија по предметот Квалитет и безбедност на храна - Велес16.11.2021
Резултати од Ноемвриска испитна сесија по предметот Основи на технолошки операции16.11.2021
Резултати од Ноемвриска испитна сесија по предметот Процесна опрема во прехранбена индустрија16.11.2021
Резултати од Ноемвриска испитна сесија по предметот Општа хемија – Кичево15.11.2021
Резултати од Ноемвриска испитна сесија по предметот Загадувачи во прехранбената индустрија – Битола15.11.2021
Резултати од Ноемвриска испитна сесија по предметот Органска хемија – Битола15.11.2021
Резултати од Ноемвриска испитна сесија по предметот Аналитика на храна – Битола15.11.2021
Резултати од Ноемвриска испитна сесија по предметот Инструментални и аналитички методи во исхраната – Велес15.11.2021
Резултати од Ноемвриска испитна сесија по предметот Загадувачи во прехранбената индустрија – Велес15.11.2021
Резултати од Ноемвриска испитна сесија по предметот Органска хемија – Велес15.11.2021
Конечни резултати од Ноемвриска испитна сесија по предметот Технологија на храна од неживотинско потекло – Кичево15.11.2021
Конечни резултати од Ноемвриска испитна сесија по предметот Технологија на храна од неживотинско потекло – Битола15.11.2021
Резултати од Ноемвриска испитна сесија по предметот Биологија - Битола11.11.2021
Прелиминарни резултати од Ноемвриска испитна сесија по предметот Технологија на храна од неживотинско потекло - Кичево10.11.2021
Прелиминарни резултати од Ноемвриска испитна сесија по предметот Технологија на храна од неживотинско потекло - Битола10.11.2021