На ден 29.09.2023 година во 18.30 часот ќе се одржи јавна презентација на одбрана на темата и тезите на докторски труд од страна на Диола Дости.