Рокови за пријавување и запишување

 • Прв уписен рок
  Пријавување: од 18.09.2023 до 29.09.2023 година
  Запишување: од 19.10.2023 до 20.10.2023 година
 • Втор уписен рок
  Пријавување: од 24.10.2023 до 03.11.2023 година
  Запишување: од 20.11.2023 до 21.11.2023 година

Документи за пријавување на нови студенти на ТРЕТ ЦИКЛУС студии

При пријавувањето кандидатите поднесуваат:

 • Пополнет пријавен лист чијшто образец е подготвен од страна на единицата каде што се организира студиската програма
 • Мотивациско писмо за запишување на студиската програма
 • Кратка биографија со вкупните постигнувања на кандидатот
 • Потенцијална област на истражување и кратко образложение во коешто се дефинирани предметот и целите на потенцијалната област на истражување
 • Предлог за ментор од листата на објавени слободни акредитирани ментори на студиската програма со кој кандидатот преходно стапил во контакт, се консултирал за областа на истражување и од кој добил прелиминарна согласност (образец)
 • Диплома/уверение за завршен втор циклус студии, односно постдипломски студии (кандидатите кои завршиле во странство доставуваат нострифицирана странска Диплома) – оригинални документи или заверена фотокопија од истите
 • Диплома/уверение за завршен прв циклус студии, односно додипломски студии (кандидатите кои завршиле во странство доставуваат нострифицирана странска Диплома) – оригинални документи или заверена фотокопија од истите
 • Уверение за државјанство
 • Извод од матичната книга на родените
 • Медицинска документација(за странски студенти): ХИВ тест и тест за Хепатит Ц
 • Други документи по барање на единицата.

Документи за запишување на нови студенти на ТРЕТ ЦИКЛУС студии

При запишувањето, примените кандидати поднесуваат и:

1. Образец ШВ 20 – жолт лист, Семестрален лист и Пријавен лист (уплатница)

(претходните документи студентите може да ги подигнат од службата за студентски прашања)

2. Индекс и студентска легитимација (уплатница)

3. 2 фотографии (3,5 х 4,5 на бела позадина)

4. Потврда за уплатена школарина за првиот семестар

– Уплатена школарина за македонски државјани од 4500 евра во денарска противвредност од 279000 денари (уплатница)

 • Вкупниот износ на школарина се плаќа на шест еднакви рати на почетокот на секој семестар. Износот на една рата е 46500 денари.

– Уплатена школарина за странски државјани од 5500 евра во денарска противвредност од 341000 денари (уплатница)

 • Вкупниот износ на школарина се плаќа на шест еднакви рати на почетокот на секој семестар. Износот на една рата е 56833 денари.

Плаќање од странство:
1. Упатство