Запишување на семестар

Потребни документи за запишување на семестар:

1. Образец ШВ 20 – жолт лист, Семестрален лист и Пријавен лист (уплатница)

(претходните документи студентите може да ги подигнат од службата за студентски прашања)

2. Партиципација (уплатница)

3. Плаќање на паричен износ од по 200 ден. по студент на семестар (зимски/летен), односно ова е обврска од втор летен семестар за студентите од прва година, а останатите студенти од втора, трета, четврта (и петта) година уплаќаат по 200 ден. и во зимски и во летен семестар и тоа:

  • 100 ден. за реализација на активностите на Универзитетско студентско собрание (уплатница)
  • 100 ден. за реализација на активностите на Факултетско студентско собрание (уплатница)

4. Лаборатории – при упис на зимски семестар (уплатница)

* Запишување на семестар по предвидениот рок (уплатница)

* Презапишување на предмети (уплатница)

Пријавување на испити

1. Тетратка за писмен испит (уплатница)

2. Јануарска сесија: потребнa е пријава за испит.

– уплатен износ од 300 ден. за полагање на испит по втор пат на уплатница

– уплатен износ од 500 ден. за полагање на испит по трет, четврт и повеќе пати на уплатница

3. Јунска сесија: потребнa е пријава за испит.

– уплатен износ од 300 ден. за полагање на испит по втор пат на уплатница

– уплатен износ од 500 ден. за полагање на испит по трет, четврт и повеќе пати на уплатница

4. Септемвриска сесија:  потребнa е пријава за испит.

– уплатен износ од 300 ден. за полагање на испит по втор пат на уплатница

– уплатен износ од 500 ден. за полагање на испит по трет, четврт и повеќе пати на уплатница

5. Вонредни сесии (април и ноември): потребнa е пријава за испит.

– уплатен износ од 500 ден. на уплатница

6. Пријавување на испит по предвидениот рок (уплатница)

Уверение

  1. Уверение за редовен студент (уплатница)
  2. Уверение за вонреден студент (уплатница)
  3. Уверение за положени испити (уплатница)
  4. Уверение за делумно реализирана студиска програма (уплатница)
  5. Уверение за целосно реализирана студиска програма (уплатница)

Други уплатници

Признавање на испити (уплатница)

Промена на статус на студентот од редовен во вонреден и обратно (уплатница)

Полагање на испит – комисиски (уплатница)

Испишување од факултет (уплатница)

Пријава за одбрана на дипломски труд (уплатница)

Уплатници втор циклус

Потребни документи за запишување на семестар:

1. Образец ШВ 20 – жолт лист, Семестрален лист и Пријавен лист (уплатница)

(претходните документи студентите може да ги подигнат од службата за студентски прашања)

2. Потврда за уплатен износ за кофинансирање за семестар

– Нутриционизам едногодишна студиска програма (уплатница)

– Нутриционизам двогодишна студиска програма (уплатница)

– Управување со квалитет и безбедност на храна (уплатница)

Пријавување на испит:

1. Надоместок за пријавување на испити на втор циклус во редовна сесија (февруари, јуни и септември) изнесува 1000 денари. (уплатница)

2. Надоместок за пријавување на испити на втор циклус во вонредна сесија (април и ноември) изнесува 1500 денари. (уплатница)

Потребни документи за пријава за одбрана на магистерски труд:

1. Пријава за одбрана на магистерски труд (уплатница)

Уплатници трет циклус

Потребни документи за запишување на семестар:

1. Образец ШВ 20 – жолт лист, Семестрален лист и Пријавен лист (уплатница)

(претходните документи студентите може да ги подигнат од службата за студентски прашања)

2. Уплатена школарина за македонски државјани од 4500 евра во денарска противвредност од 279000 денари (уплатница)

– Вкупниот износ на школарина се плаќа на шест еднакви рати на почетокот на секој семестар. Износот на една рата е 46500 денари.

3. Уплатена школарина за странски државјани од 5500 евра во денарска противвредност од 341000 денари (уплатница)

– Вкупниот износ на школарина се плаќа на шест еднакви рати на почетокот на секој семестар. Износот на една рата е 56833 денари.

Пријавување на испит:

1. Надоместок за пријавување на испити на трет циклус во редовна сесија (февруари, јуни и септември) и во вонредна сесија (април и ноември) изнесува 1000 денари (уплатница)

Потребни документи за пријава за одбрана на докторски труд:

1. Надоместок за пријава, оценка и одбрана на докторски труд во износ од 650 евра во денарска противвредност од 40300 денари (уплатница)

Плаќање од странство:
1. Упатство