Information of public interest

Службено лице задолжено за посредување на информации кај имателот на информации:

Бобан Пановски

Линк до Агенција за заштита на право на слободен пристап до информации од јавен карактер