АКРЕДИТИРАНИ МЕНТОРИ НА СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ ОД ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ ВЕЛЕС

од Одборот за акредитација и евалуација на високото образование на Република Македонија

 

1. Ред.проф.д-р Анка Трајковска-Петкоска

2. Ред.проф.д-р Горица Павловска

3. Ред.проф.д-р Зора Узуноска

4. Ред.проф.д-р Валентина Павлова

5. Вонр.проф.д-р Весна Книгхтс

6. Вонр.проф.д-р Татјана Калевска

7. Вонр.проф.д-р Сашко Мартиновски

8. Вонр.проф.д-р Даниела Николовска Неделкоска

9. Вонр.проф.д-р Викторија Стаматовска

10. Ред.проф.д-р Драган Дамјановски (во пензија)

 

План за реализација на настава 

Прв циклус студии

Втор циклус студии

Трет циклус студии

 

loader

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top