Е-уписи на студенти

На ден 09.09.2020 година (среда), со примена на платформата Google meet ќе се одржи on-line одбрана на дипломскиот труд на студентот Горан Тромбев од Битола, тема на дипломскиот труд Дoдaтoци вo исхрaнa и ефект врз перфoрмaнс кaј спoртисти“ од предметот Исхрана на жени, спортисти и стари лица, со почеток во 11 часот.

  Е-сервиси за студенти

                   

Е-курсеви

План за реализација на настава 

Прв циклус студии

Втор циклус студии

Трет циклус студии

 

loader

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top