Во просториите на Технолошко-технички факултет Велес на ден 11.06.2024 година (вторник) ќе се одржи одбрана на дипломскиот труд на студентот Марија Николовска со досие број 497, тема на дипломскиот труд „Фактори за физичката активност и статистичка анализа на нивното влијание врз младите“ од предметот Биостатистика, со почеток во 11 часот.