На ден 23.04.2024 година (вторник) со почеток во 12 часот, во просториите на Технолошко-технички факултет Велес, ќе се одржи одбрана на магистерскиот труд на студентот на втор циклус студии  Татјана Георгиевски под наслов: Маркетинг стратегии применливи за младата малолетна популација во изборот на квалитетни и безбедни прехранбени производи“.