Mатематика 1
Велес

индекс бр 728       оцена 6 (шест)
Битола
индекс бр 532/Б       оцена 5 (пет)

 

Моделирање и оптимизирање во нутриционизмот
индекс бр 685       оцена 5 (пет)
индекс бр 684       да се презентира проектната задача