Студентите кои не го положија првиот колоквиум по Суровини во прехранбена индустрија, истиот може да го полагаат уште еднаш на поправен колоквиум на 05.12.2023 година во 10 часот.