On-line регистрација на http://upisi.uklo.edu.mk/

 

Пријавување: од 01.12.2023 до 14.12.2023 година
Запишување: од 15.12.2023 до 22.12.2023 година