На ден 21.08.2023 во 18.00 часот е организирана одбрана на темата и тезите од страна на кандидатот м-р Валон Шала.