Математика НУТ
број на индекс         оцена
564                                   8(осум)
547                                   интеграли (определен и неопределен)
Математика 2
број на индекс         оцена
715                                    6(шест)