бр. на индекс                           поени

686                                                  16