Презентациите на семинарски работи по предметот Инструментални и аналитички методи ќе се одржат на 17.01.2023 (вторник) со почеток во 10 часот, а презентациите на семинарските работи по Загадувачи во прехранбена инсустрија на 17.01.2023 (вторник) со почеток во 12 часот.