Студентот со број на индекс 715 го положи вториот колоквиум по предметот Математика 1.