За студентите од прв и втор циклус студии 

21 декември 2022 г.

СТУДЕНТСКИ ИНФОРМАТИВЕН ЦЕНТАР

покана

упатство за изработка на студентските трудови

темплејт-презентација

темплејт-постер