бр. на индекс             поени
         715                           41
         708                            0

 

Студентите кои имаат над 40 поени, го положиле колоквиумот. Доколку некој студент сака увид на тетратка да се обрати до предметниот професот.