На ден 19.07.2022 година (вторник) со почеток во 9.30 часот, во просториите на Технолошко-технички факултет Велес, ќе се одржи одбрана на магистерскиот труд на студентот на втор циклус студии  Јелена Спасовска Јаневска, тема на магистерскиот труд Влијанието наначинот на исхраната врз појавата на угоеност или потхранетост кај средношколската популација во Црна Гора.