14.04.2022_Организираната одбрана и оценка на темата, тезите и подобноста на темата и кандидатот м-р Елена Дамјановска Гаврилоска за изработка на докторски труд се одржа на линкот:  https://meet.google.com/eeu-cmej-cto

18.04.2022_Организираната одбрана и оценка на темата, тезите и подобноста на темата и кандидатот м-р Гордана Марковиќ за изработка на докторски труд се одржа на линкот: meet.google.com/yvf-tgvq-cht