1. Јануарска-Февруарска испитна сесија

  • Пријавување на испити: од 31.01.2022 до 03.02.2022 год.
  • Испитна сесија од 25.02.2022 до 12.03.2022 год.
  • Запишување на семестар од 14.03.2022 до 16.03.2022 год.

2. Предавања летен семестар: од 17.03.2022 год.