На ден 17.01.2022 година (понеделник) со почеток во 11 часот, во просториите на Технолошко-технички факултет Велес, ќе се одржи одбрана на магистерскиот труд на студентот на втор циклус студии Александра Белички Ѓорѓиева, тема на магистерскиот труд “Органската храна во Р. С. Македонија: потенцијал, пазар, потрошувачки ставови и детерминати на влијание“.