Вежби по предметот Методи во научно истражувачката работа со биостатистика (МОНИР) ќе се одржат на 13.01.2022 (четврток) во 17.30 часот на следниот линк: https://meet.google.com/uqr-vszs-owx. Студентите преку емаил да го известат професорот за присуство на вежбите.