-Ноемвриска испитна сесија: од 22.11. до 04.12.2021 год.

-Пријавување: од 01.11. до 05.11.2021 год.

Забелешка: првичните верзии на проектните задачи да се достават до предметните наставници најкасно до 08.11.2021 год.