АКРЕДИТИРАНИ МЕНТОРИ НА СТУДЕНТИ НА ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ ОД ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ ВЕЛЕС

од Одборот за акредитација и евалуација на високото образование на Република Македонија

 

1. Ред.проф.д-р Драган Дамјановски 

2. Вонр.проф.д-р Валентина Павлова

3. Вонр.проф.д-р Горица Павловска

4. Вонр.проф.д-р Анка Трајковска-Петкоска

5. Вонр.проф.д-р Зора Узуноска

6. Проф.д-р Гоце Цилев

7. Проф.д-р Мирјана Менковска

8. Проф.д-р Живко Гацовски

 

 

iKNOW moodle uklo Tempus mon   

Go to top