Е-уписи на студенти

При пријавувањето на соодветниот факултет кандидатите ги поднесуваат следниве документи:

1. Пријава за упис на втор циклус студии

2. Диплома или Уверение за завршени додипломски, односно прв циклус студии (кандидатите кои завршиле во странство доставуваат нострифицирана странска Диплома) – оригинални документи или заверена фотокопија од истите

3. Кратка биографија (CV)

4. Уверение за државјанство

5. Документација: ХИВ тест и тест за хепатит Ц (за странски студенти)

6. Потврда за уплатени 300 денари (уплатница) на жиро сметка на факултетот - високата школа за манипулативни трошоци

7. Други документи по барање на единицата поврзани со условите за упис

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top