Е-уписи на студенти

1. Образец ШВ 20 - жолт лист, Семестрален лист и Пријавен лист (уплатница)

(претходните документи студентите може да ги подигнат од службата за студентски прашања)

2. Индекс и студентска легитимација (уплатница)

3. Три фотографии (2 - 3,5x4,5 см. и 1 - 2x3см.)

4. Уплатница од уплатени средства за партиципација (уплатница)

 

Редовни-државна квота

Вонредни-студенти

зимски

летен

зимски

летен

ВЕЛЕС

6200ден.

6200ден.

12400ден.

12400ден.

БИТОЛА

3100ден.

3100ден.

12400ден.

12400ден.

5. Уплатница за лаборатории - при упис на зимски семестар (уплатница)

6. Потврда за уплатени 200 денари наменски средства за културно-уметнички и други потреби на студентите (уплатница)

7. Потврда за уплатени 300 денари за студентски гласила и за други потреби на студентите во наставно-образовниот процес (уплатница)

8. Потврда за уплатени 1000 денари за функционирање и развој на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола (уплатница)

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top