Е-уписи на студенти

Пред пријавувањето во роковите утврдени со Конкурсот, секој заинтересиран кандидат треба да се регистрира на www.upisi.uklo.edu.mk и да ја пополни електронската пријава од iKnow-системот. Бројот кој што кандидатот автоматски го добил од системот за електронското пријавување треба да се внесе и во пријавата што се поднесува при пријавувањето за запишување.

При пријавувањето за запишување на единиците на Универзитетот, кандидатите ги поднесуваат следниве документи:

1. Пријава за запишување

2. Електронска пријава (од iKnow-системот)

3. Оригинални свидетелства од сите класови од средно образование

4. Оригинал документ: Диплома за завршено средно образование во учебната 2019/2020 година / Диплома за положена државна матура / Свидетелство за завршено средно образование

Забелешка: Документи од претходното образование во оригинална форма (овие документи времено се задржуваат на единицата, а потоа му се враќаат на студентот) и незаверени копии од документите од претходното образование (што остануваат во досието на студентот).

5. Извод од матичната книга на родените

6. Доказ за државјанство на РСМ (уверение или решение)

7. Кандидатите кои конкурираат за запишување како вонредни студенти ги поднесуваат освен горните и документите назначени во глава III, точка 3

8. Кандидатите кои конкурираат за запишување со завршено сродно високо или вишо образование поднесуваат соодветно уверение или диплома, а кандидатите во категоријата за паралелно студирање поднесувааат и соодветно уверение за статус на студент на сроден факултет, студиска група или насока

9. Кандидатите кои конкурираат по глава II точка 2 став 3 алинеа 1 и 4 поднесуваат и документ од Агенцијата за вработување на РСМ дека се невработени

10. Кандидатите кои конкурираат како странски државјани ги поднесуваат освен горните и документите назначени во глава V, точка 3 и 4

11. Потврда за уплатени 300 денари (уплатница) на жиро сметка на факултетот - високата школа за манипулативни трошоци

12. Потврда за уплатени 50 денари за административна такса (уплатница*)

* XXX се заменува со соодветната ознака од списокот на општини со ознаки во Р.С.Македонија според живеалиштето на студентот 

Напомена:

Кандидатите при пријавувањето на единицата на Универзитетот доставуваат:

- документи од претходното образование во оригинална форма (овие документи времено се задржуваат на единицата, а потоа му се враќаат на студентот),

- незаверени копии од документите од претходното образование (што остануваат во досието на студентот).

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top