Студиски програми - Нутриционизам и Прехранбена технологија и биотехнологија

Втор семестар

ПРЕДМЕТИ

ПРОФЕСОРИ

СТУДИСКА ПРОГРАМА

Вовед во професија нутриционизам

Доц.д-р Везирка Јанкулоска

НУТ

Органска хемија

Ред.проф.д-р Горица Павловска

НУТ/ПТБ

Математика

Вонр.проф.д-р Весна Книгхтс

НУТ

Интернет и мултимедија

Вонр.проф.д-р Сашко Мартиновски

НУТ/ПТБ

Англиски јазик 2

Лектор м-р Лилјана Маркоска

НУТ/ПТБ

Математика 2

Вонр.проф.д-р Весна Книгхтс

ПТБ

Основи на инженерска техника

Ред.проф.д-р Анка Трајковска Петкоска

ПТБ

Аналитичка хемија

Вонр.проф.д-р Валентина Павлова

ПТБ

 

Четврт семестар

ПРЕДМЕТИ

ПРОФЕСОРИ

СТУДИСКА ПРОГРАМА

Основи на технолошки операции

Ред.проф.д-р Анка Трајковска Петкоска

НУТ

Познавање на исхрана 2

Доц.д-р Даниела Николовска Неделкоска

НУТ

Биохемија 2

Вонр.проф.д-р Валентина Павлова

НУТ

Основи на физиологија на човекот

Ред.проф.д-р Зора Узуноска

НУТ

Зачински и лековити растенија

Доц.д-р Викторија Стаматовска

НУТ/ПТБ

Технологија на води и отпадни води

Доц.д-р Татјана Блажевска

НУТ

Технолошки операции 2

Ред.проф.д-р Анка Трајковска Петкоска

ПТБ

Технологија на жита, леб и пекарски производи

Доц.д-р Викторија Стаматовска

ПТБ

Технологија на млеко и млечни производи

Вонр.проф.д-р Татјана Калевска

ПТБ

Заштита на животна средина

Доц.д-р Татјана Блажевска

ПТБ

Технологија на безалкохолни и освежителни пијалоци

Ред.проф.д-р Горица Павловска

ПТБ

 

Шести семестар

ПРЕДМЕТИ

ПРОФЕСОРИ

СТУДИСКА ПРОГРАМА

Основи на диетотерапија

Доц.д-р Татјана Блажевска

Насл.доц.д-р Марија Менкиноска

НУТ

Аналитика на храна

Ред.проф.д-р Горица Павловска

НУТ

Процеси на подготовка на храната

Доц.д-р Даниела Николовска Неделкоска

НУТ

Технологија на храна од неживотинско потекло

Доц.д-р Викторија Стаматовска

НУТ

Квалитет и безбедност на храна

Вонр.проф.д-р Татјана Калевска

НУТ/ПТБ

Технологија на води и отпадни води

Доц.д-р Татјана Блажевска

ПТБ

Технологија на алкохолни ферментациони производи

Доц.д-р Даниела Николовска Неделкоска

ПТБ

Антиоскиданси, витамини и минерали

Вонр.проф.д-р Валентина Павлова

ПТБ

Технологија на шеќер и кондиторски производи

Доц.д-р Викторија Стаматовска

ПТБ

 

Осми семестар

ПРЕДМЕТИ

ПРОФЕСОРИ

СТУДИСКА ПРОГРАМА

Технологија на храна од животинско потекло

Вонр.проф.д-р Татјана Калевска

НУТ

Деловно и професионално комуницирање

Вонр.проф.д-р Сашко Мартиновски

НУТ/ПТБ

Сензорна анализа на храната

Вонр.проф.д-р Валентина Павловска

НУТ

Материјали во контакт со храна (почетно ниво)

Ред.проф.д-р Анка Трајковска Петкоска

НУТ

Конзервирање на прехранбени производи

Доц.д-р Даниела Николовска Неделкоска

ПТБ

 

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top