Е-уписи на студенти

При пријавување на факултет кандидатите ги уплаќаат следниве уплатници:

1. Потврда за уплатени 300 денари (уплатница) на жиро сметка на факултетот – високата школа за манипулативни трошоци

 

Потребни документи за запишување на семестар:

1. Образец ШВ 20 - жолт лист (уплатница)

2. Потврда за уплатен износ за кофинансирање за семестар

- Нутриционизам едногодишна студиска програма (уплатница)

- Нутриционизам двогодишна студиска програма (уплатница)

- Управување со квалитет и безбедност на храна (уплатница)

 

Пријавување на испит:

1. Надоместок за пријавување на испити на втор циклус во редовна сесија (февруари, јуни и септември) изнесува 500 денари. (уплатница)

2. Надоместок за пријавување на испити на втор циклус во вонредна сесија (април и ноември) изнесува 1000 денари. (уплатница)

 

Уплатница за уверение за редовен студент (уплатница)

 

Потребни документи за пријава за одбрана на магистерски труд:

1. Уплатница за одбрана на магистерски труд (уплатница

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top