Е-уписи на студенти

Темите за семинарски работи како дел од вториот колоквиум по предметот Основи на токсикологија требда да се испратат до предметниот наставник до втор колоквиум.

Темите се:

1. Нарушување на ендокрините функции

2. Имунотоксичност

3. Генотоксичност

4. Карциногеност

5. Репродуктивна и развојна токсичност

6. Невротоксичност

7. Токсичност на останатите органи и ткива

8. Квалитативно и квантитативно одредување на токсикантите

9. Законска регулатива за влијанието на токсикантите врз човечкиот организам

 

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top