Е-уписи на студенти

 

Согласно член 42 од Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на прв циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, студентите кои не го положиле вториот колоквиум, истиот може да го полагаат само уште еднаш и тоа во првиот нареден испитен рок,(февруарска испитна сесија). Доколку не го положат ќе полагаат завршен испит во наредните испитни рокови.

  Е-сервиси за студенти

                   

Е-курсеви

План за реализација на настава 

Прв циклус студии

Втор циклус студии

Трет циклус студии

 

loader

 

iKNOW moodle  Tempus mon   

Go to top