Е-сервиси за студенти

 

 Електронски уписи на студенти

 

Е-курсеви

1. Образец ШВ 20 - жолт лист, Семестрален лист и Пријавен лист (уплатница)

(претходните документи студентите може да ги подигнат од службата за студентски прашања)

2. Три фотографии (2 - 3,5x4,5 см. и 1 - 2x3см.)

3. Уплатница за админситративна такса (за Велес(за Битола(за Кичево

4. Уплатница од уплатени средства (уплатница)

 

Редовни-државна квота

Редовни-кофинансирање

Вонредни-студенти

зимски

летен

зимски

летен

зимски

летен

ВЕЛЕС

6150ден.

6150ден.

12300ден.

12300ден.

12300ден.

12300ден.

КИЧЕВО

3090ден.

3090ден.

3090ден.

3090ден.

12300ден.

12300ден.

БИТОЛА

3090ден.

3090ден.

3090ден.

3090ден.

12300ден.

12300ден.

 

5. Уплатница за Здружение на студенски парламент на Технолошко - технички факултет Велес при упис на семестар (уплатница)

6. Уплатница за лаборатории - при упис на зимски семестар (уплатница)

7. Потврда за уплатени 200 денари наменски средства за културно-уметнички потреби на студентите (уплатница)

8. Потврда за уплатени 300 денари за студентски гласила и за други потреби на студентите во наставно-образовниот процес (уплатница)

9. Потврда за уплатени 1000 денари за функционирање и развој на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола (уплатница)

 

iKNOW moodle uklo Tempus mon 

Go to top