Е-сервиси за студенти

                                   Упатство за Iknow

  Електронски уписи на студенти

 

Е-курсеви

 

За факултетотDipl. studenti 2014-2015.jpg

Технолошко - технички факултет Велес е образовна и научно-истражувачка институција од областа на Прехранбена технологија и биотехнологија  и Нутриционизмот во рамките на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола.

 

 Факултетот развива дејност во неколку области:

  • Додипломски студии (прв циклус академски студии)

           - Прехранбена технологија и биотехнологија  

           - Нутриционизам

  • Последипломски студии (втор циклус на универзитетски студии, Решение на Одбор за акредитација бр. 02, 167/3 од 03.09.2009 год.)

            - Нутриционизам - едногодишни

            - Нутриционизам - двогодишни

            - Управување со квалитет и безбедност на храна

  • Докторски студии

        Одобрена е акредитација за студиската програма на трет цуклус универзитетски студии: Иновативни технологии за храна и нутриционизам.

        Во склоп на оваа студиска програма постојат два модули:

            - Модул 1: Храна и иновативни технологии и

            - Модул 2: Храна и нутриционизам

        Времетраење на студиите е три години, а ќе започне со реализација во учебната 2016/2017 година. 

  • Научно-истражувачка работа 

 

Историја

Технолошко - технички факултет Велес е нова единица на битолскиот Универзитет и е формирана во 2008 година. Факултетот од неговото основање врши високообразовна дејност - додипломски студии, како и научно-истражувачка и применувачка дејност од научните полиња на прехранбената технологија, биотехнологијата и нутриционизмот. Во 2009 год. отвора и последипломски студии, а во 2015 год. во тек е акредитација на докторски студии. Со отворањето на оваа високообразовна единица во составот на УКЛО се етаблира факултет кој е комплетно фокусиран на едукација на инженерски кадар.

 

iKNOW moodle uklo Tempus mon   

Go to top