Menu

Изборни предмети од група два

 

ПРЕХРАНБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА И БИОТЕХНОЛОГИЈА

  Листа на изборни предмети – Група 2

Реден Број

Шифра

Име на предметот

Број на кредити

1

ТТФ ПБ405

Претприемништво и мал бизнис

6

2

ТТФ ПБ406

Маркетинг на прехранбени производи

6

3

ТТФ ПБ407

Етика

6

4

ТТФ ПБ408

Деловно и професионално комуницирање

6

 

 НУТРИЦИОНИЗАМ 

Листа на изборни предмети – Група 2

Реден Број

Шифра

Име на предметот

Број на кредити

1

ТТФ- НУТ405

Претприемништво и мал бизнис

6

2

ТТФ-НУТ406

Маркртинг на прехранбени производи

6

3

ТТФ-НУТ407

Етика

6

4

ТТФ-НУТ408

Деловно и професионално комуницирање

6

 

 

 

 

 

Е-сервиси за студенти

iKNOW

Е-курсеви

moodle

ОГЛАСНА ТАБЛА ВЕЛЕС

 Copyright © Технолошко-Технички Факултет Велес